Bolahenk Nuri Bey Besteleri (32 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Meçhul Kâr Hafif
Hicâz Azm-i dildâr-ı tü dâret câm-ı ber-âb âmed Meçhul Kâr Hafif
Uşşak Bahâr-ı hüsnünle bülbül gönül oldu figân eyler Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Bahar oldu açtı güller Meçhul Şarkı Aksak
Yegah Bâis oldu çeşm-i mestin âşıkın berbâdına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Benim serv-i hırâmânım benim sen nemden incindin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi Enderûnî Vâsıf Beste Hafif
Beyâtî Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem Meçhul Beste Remel
Hicâzkâr Câna te'sir etti cânâ imtidâd-ı hasretin Meçhul Beste Hafif
Hicâz Ey fürûğ-ı mâh-ı hüsn ez rûy-i rahşân-ı şûma Meçhul Kâr Hafif
Nihâvend Eyliyor dâim beni ezvâk-ı hüznüm neş'eyâb Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Dügâh Gel benim ey dilber-i şûh-i şenim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüseynî Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Gönlümdeki aşkın gibi bir hem-demimiz var Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Nâbî Beste Devr-i Kebîr
Rast Mâilim bir nazlı yâre Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Mızrab-ı gam-ı (aşk ile/aşkınla) ey şûh-i sitemkâr Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Aşîrân Misli yok bir şûha oldum müptelâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Müjgân-ı kalem kâkül işler ruh-i yâre Meçhul Beste Hafif
Ferahnâk Nevrûze erdin ey gönül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Dügâh Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Nîm-nigâh eyle garib ü gam-keşe Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Renc-i hâtır vermesin hiç bir vakit Mevlâ sana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Söylen ol âfete dünyâyı harâb eylemesin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî Sun sâgarı sâkî bana mestâne desinler Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Yürük Semai Yürük Semâî
Nihâvend Şimdi düştü gönlümüz bir âfetin sevdâsına Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Mâhûr Yâre açtı tiğ-i hicrânın dile ey işvebâz Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Ey şehr-i nüzûl-i sûre bais oldun çok sürure Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Düyek
Dügâh Âşık olan ciğerin ateşe dağlar ağlar Hakkı İlâhi Evsat
Hüseynî Kurretü'l ayn-i Habîb-i Kibriyâ'sın yâ Hüseyn Arif Bey (Kahyâzâde) İlâhi Evsat
Karcığar Peşrev Peşrev