Bîmen Şen Besteleri (214 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Müsteâr Ne yaptın ki bana söyle Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Nev-baharın en güzel leylinde sendin dinleyen Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Nûr-i ismetle münevver gözlerin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân O çapkın büsbütün yaramaz oldu Orhan Seyfi Orhon Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Oya olsam o ipekten tülüne Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Öperken ağzını düştüm bayıldım Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Pây-mâlin olmak ümidiyle dâmânın gibi Ziyâeddin Paşa (Vezir) Şarkı Semâî
Tâhir-Bûselik Pek bozulmuş meh-cemâlin gül-tenin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Perîşan bir güzellik var yine çeşm-i siyâhında Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Rahnedâr ettin dil-i vîrânımı Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Rast geldi gönül çeşm-i sitemkâr-ı nigâre Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Rûhumda bu şeb hicr-i visâlin yanıyorken Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Rûhum emelim kalb-i nizârım zedelendi Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Bestenigâr Rûhum sana ey sevgili kız gizli tapardı Mustafa Reşit Bey Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Rûz-i hicrânı uzattıkça uzatmıştı felek Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Rüyâda bu şeb yârimin âgûşuna yattım Mustafa Reşit Bey Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli Nazif Surûri Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Safâ senin tebessümün Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Sâhilde bu şeb yâr ile bir zevkini sürdüm Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Sakladım söylemedim derdimi her derdi unuttum Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Sanma te'min eyledin cânâ beni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Dilkeş-Hâverân Sen bir gül idin bülbül-i âvâre de bendim Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Sendedir hüsn-i cihan zevk-i nihan rûh-i revân Fâik Ali Ozansoy Şarkı Aksak
Uşşak Seni gidi çapkın seni Meçhul Şarkı Sofyan
Mâhûr Seni gönlüm severken gel Nigâr Osman Hanım Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Senin aşkın ey dil-rübâ bir belâdır Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Senin aşkınla nâlânım Meçhul Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Seninle ey gül-i ahsen Meçhul Şarkı Düyek
Yegah Ser-beste oldum zülf-i nigâre Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Sevdâ-yı cemâlin beni pek derbeder etti Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Severim ben seni pek çok severim Meçhul Şarkı Curcuna
Hüseynî Seveyim sevdiğini âh bilerek Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Sevilmeyi pek sever sevildikçe nâz eder Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Sonbaharın zevki hoştur Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Türk Aksağı
Şehnâz Söyle niçin benden kaçtın Meçhul Şarkı Düyek
Bestenigâr Söz cihan içre ne gülşen ne gülistan almada Nedîm Şarkı Aksak
Segâh Sun da içsin yâr elinden âşıkın peymâneyi Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Şâhâne bakışlarla o çeşmân-ı lâtîfin Avram Naum Şarkı Sengin Semâî
Bestenigâr Şâhısın efendim sen güzellerin Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Şîvekârım taht-gâhın sînem olsun dâima Mustafa Reşit Bey Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Tâ haşre kadar tâze kalır neşve-i bûsem Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Tâli'imden ben ederken iştikâ Nigâr Osman Hanım Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Tiğ-i gamzenle saçın bendinde sergerdânınım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Toplandı bulutlar şimşek çakıyor Mustafa Reşit Bey Şarkı Sofyan
Acem Aşîrân Tutuldum türlü derd-i bî-menende Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Ümîdim bağına nurlar saçıldı Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Üzme kendin nâfile kanmam söze Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak