Bîmen Şen Besteleri (214 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Can esîr-i ıztırab olsun mu sen cânân iken Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Cemâl-i şîvekâre bak Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî-Arabân Cevrin beni öldürse de aşkından usanmam Mustafa Reşit Bey Şarkı Sengin Semâî
Sabâ Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri Mustafa Reşit Bey Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Çamlarda dolaşsak yine hülyâlara dalsak Rifat Ahmet Moralı Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Çerh elinden kimse yok âlemde giryân olmamış Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Çeşm-i âlem görmedik bir nev-civansın sevdiğim Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Çok zamanlar ben yaşattım serseri vicdânımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Çünki bülbülsün gönül bir gülistan lâzım sana Nedîm Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Dağları aştım da indim ovaya Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Isfahân Dehrin elemi bitmedi billâhi usandım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Bestenigâr Derdimi ummana döktüm âsumâna inledim Süleyman Nazif Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Dil bülbül olup gonce-i gülzâra sarıldım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Segâh Dilde sevdâ sînede dağ-ı firak Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Dil-hûn olurum yâd-ı cemâlinle senin ben Mehmet Hafîd Bey Şarkı Semâî
Acem Aşîrân Diyorum bir gece olsun bana gel Meçhul Şarkı Aksak
Mâye Dolsun dile nûrun aç nikabın Mustafa Reşit Bey Şarkı Sofyan
Uşşak Dök dök yüzüme saçlarını gözyaşı bitsin Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Durmadan aksın eğer isterse artık gözyaşım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Dün gece ümmid-i vuslatla melek Mustafa Reşit Bey Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Dün yine günümüz geçti berâber Orhan Seyfi Orhon Şarkı Çifte Sofyan-Y.Ak.
Hüseynî Ebedî aşk olamaz zevk bulamaz âlemde Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Elverdi tegafül güzelim rûyini göster Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Endâmının hayâlini gözlerimden silemem Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Ey bağ-ı hüsnün dilcû nihâli Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Segâh Ey bûse ne seyyâle eden kalbimi yaktın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şehnâz Ey gamlı dağların siyah gülleri Mustafa Reşit Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ey hünerver dil-rübâ ey nazlı nâzik nağmekâr Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Ey kuş neden mahzûn durursun öyle Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Feryâdımı gördükçe benim ey gül-i rânâ Leylâ Hanım Şarkı Sengin Semâî
Ferahnâk Fettan gözünün gamzesi dillerde meseldir Mehmet Sâdık Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece Avram Naum Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Fâik Ali Ozansoy Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gel harâb-ı hasretim bilmez misin hicran nedir Fâik Ali Ozansoy Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Geliyor benim edâlı yârim Meçhul Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Gel şu tayyâre ile hâk-i kederden kaçalım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Geminin kıçına yaydırdık halı Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Girdab-ı ye'se düştüm yoktur halâsa çâre Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şedd-i Arabân Gönlüm yine bir gonce-i nevrûza tutuştu Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gönlüm yine bir şûh-i cefâ-pîşe ye aktı Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Görmedim âlemde vefâ hiç kimseden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Gözlerim gözlerine hayrandır Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Gözlerini bir gün görsem o gün kalbim şenlenir Meçhul Şarkı Düyek
Sultânî-Yegâh Gözlerinin hazin bakışı vardır Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Göz ucuyla bir baktı her tarafı kıvraktı Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gözümde sevdiğim nûr-i ezelsin Leylâ Saz Şarkı Aksak
Hüzzâm Gözüm (Cihan) leyl ü nehar ağlar benim çün Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gözünün misli yok âlemde senin Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Güle konmuş bülbül gibi kalbim neş'eli Yusuf Ziyâ Ortaç Şarkı Sengin Semâî