Bîmen Şen Besteleri (214 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Acaba şen misin kederin var mı Orhan Seyfi Orhon Şarkı Curcuna
Hüseynî Açtıkça rûyin saçtıkça zülfün yâr-i dil-âgâh Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Ada'dan gitti seninle bütün ezvâk-ı safâ Mustafa Reşit Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Ağyâr ile sen geşt ü güzâr eyle çemende Süleyman Nazif Şarkı Sengin Semâî
Muhayyer Ah felek (Ey felek) aldın benim bir tânemi Şeref Hanım (Kemânî) Şarkı Aksak
Yegah Ah n'olurdu mâvili sîmîn-beden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sultânî-Yegâh Al sâzını sen sevdiceğim şen hevesinle Meçhul Şarkı Semâî
Nihâvend Ana harb ilân oldu Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Andıkça senin ismini dil sızladı durdu Muzaffer Hanım Şarkı Türk Aksağı
Acem-Kürdî Aşkım gibi sönmüş sanıyorken daha ben dün Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Aşkına düştüğüm ilk günden beri Meçhul Şarkı Düyek-Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Aşkın bana her safhası bin hüzne bedeldi Meçhul Şarkı Semâî
Hüzzâm Aşkımın tahtını gönlüme kurdum Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Ateş-i aşkın dile etti eser Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Bağlandı siyah zülfüne dîvâne mi gönlüm Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Bahar erdi buyur gülzâre sen de Meçhul Şarkı Curcuna
Müsteâr Bakınız şu kuşa ne söyler öter Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Baktım yüzünün hâline de âline kandım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bana doğru söyle âhu-nigâhım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Bana her yerde senin rûy-i melâlin görünür Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bâzen o melek gelir fakat pek seyrek gelir Meçhul Şarkı Düyek
Isfahân Ben fedâ etmek dilerken dost için hep cânımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Beni her görüşte handeler saçar Rifat Ahmet Moralı Şarkı Aksak
Muhayyer Benim ey dilber-i sevdâ-eserim Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Beni terk eyledin en son ey mâh Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Sofyan
Segâh Bensiz ey gül gülşen-i âlemde mey nûş eyleme Enderûnî Vâsıf Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Bıraktı beni âvâre düşkün Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak Semâî
Hüzzâm Bî-behre bir âşık gibi tetkîke ne hâcet Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Bilirim daha sen pek küçüceksin Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Bilmem ki beni sen ne zaman şâd edeceksin Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-i Dil Birdenbire neş'en niye bilmem yine kaçtı Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Bir görüşte aklım aldın n'eylediğim bilmedim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Bir gün gelecek(olacak) ben gibi nâ-çâr(kalacak-)olacaksın Ahmet Râsim Bey Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Bir gün seni öpmüştüm uyurken yatağında Meçhul Şarkı Semâî
Muhayyer Kürdî Bir gün unutur zannediyor aldanıyorsun Şekip Akif Bey Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Bir haber ver ey sabâ n'oldu gülistânım benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Bir hoş tekellüm eyler ol âfet çıtır çıtır Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Birinin çeşmi siyâh birinin zülfü zerrin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Bir kimseye açılmaz idim dâmenin olsam Nedîm Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Bir perî-sîmâ melek-ten yâre oldum müptelâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Bir sevab et bu gece nazı bırak gel güzelim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir tatlı sedâ çıkmadadır bestelerinden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Dilkeş-Hâverân Bir teessür görünür tatlı nigâhında bana Mehmet Neş'et Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Bir tesâdüfle nasılsa sevdi gönlüm pek seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şehnâz Bir yaz gecesi Çamlıca'da yâr ile kaldım Mustafa Reşit Bey Şarkı Sengin Semâî
Sabâ Boylu poslu hoş kıyafetli vücûdu bî-bedel Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Böyle mahzûn durma ey nûr-ı cemâl Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bûyini senden alır her bir çiçek Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Bûy-i zerrin tütüyor kâkül-i zer-târında Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Candan uruldum sen verd-i âle Meçhul Şarkı Semâî