Bekir Sıtkı Sezgin Besteleri (49 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hisâr-Bûselik Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Fuzûlî Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Nâbî Şarkı Müsemmen
Hüseynî Aşîran Bana bir atf-ı nazar eyle ki ihsân göreyim Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şarkı Müsemmen
Acem Bir yüzü meh eyledi bak şem'ine pervâne beni Reşat Özpirinçci Kârçe Fahte
Evc-Ârâ Biz ol âşıklarız kim dağımız merhem kabûl etmez Ramî Mehmet Paşa Şarkı Aksak Semâî
Evc-Ârâ Dil mi var kim anda yoktur dağ-ı sûzânın senin Asım Efendi (Şeyhülislâm) Beste Devr-i Kebîr
Evc-Ârâ Ey şûh aceb ki derd-i nihânı bilir misin Râsih Bey Beste Zincir
Sûz-i Dil Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Nedîm Yürük Semai Yürük Semâî
Evc-Ârâ Eyâ dilber cemâlin şem'ine pervâneler lâzım Ahmet Behçet Akgüneş Ağır Semai Aksak Semâî
Rast Gitti başımdan hümânın sâyesi Reşat Özpirinçci Şarkı Düyek
Sûz-i Dil Gönül geçti hevâdan Râşid Ağır Semai Aksak Semâî
Şevk-Efzâ Hicrânımı söyler bana hasret dolu bir ney Ali Ulvi Kurucu Şarkı Aksak
Hicâzkâr Hicrânla sönen demleri yâd ettiren âhın Ali Ulvi Kurucu Şarkı Aksak
Sûz-i Dil İnce kirpiklerinin sînede bin yâresi var Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Ağır Aksak
Segâh Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Şarkı Ağır Aksak
Şevk-Efzâ Ne olmuş ansızın Cem meclisinde Mûnis Fâik Ozansoy Şarkı Düyek
Nev-Eser Nev-eser bir şarkı yazdım yâd edin dostlar beni Ümit Gürelman Şarkı Ağır Aksak
Bûselik-Aşiran Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Şedd-i Arabân Sevemem akşamı artık dudağın yok güzelim Rüştü Şardağ Şarkı Aksak
Bestenigâr Solgun yine ayrıldığın akşam gibi rengin İbrâhim Şinâsi Göktürk Şarkı Aksak
Hüzzâm Sonbaharın bizi daldırdığı rüyâ geçici Mehmet Çınarlı Şarkı Aksak
Hüseynî Sular çağlar öter kuşlar şakır gülşende bülbüller Ali Ulvi Kurucu Şarkı Curcuna
Sûz-i Dil Tutuştu gam oduna şâd gördüğün gönlüm Fuzûlî Beste Fahte
Evc-Ârâ Yak sînemi âteşlere efgânıma bakma Mehmet Kadir Geçeoğlu Yürük Semai Yürük Semâî
Gerdâniye Arif olur derviş olan Ahmet Yardım (Neyzen) İlâhi Sofyan
Ferahnâk Âşık-ı yezdân zikr'eder dâim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Nim Sofyan
Rast Bu dervişlik yoluna sıdk ile gelen gelsin Eşrefoğlu Rumi İlâhi Nim Sofyan
Hicâz Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan
Sûz-Nâk Bir dilde ki zâhir ola envâr-ı Muhammed Osman Şems Nûreddin İlâhi Aksak
Hicâz Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) Durak Durak Evferi
Yegah Belâga'l ulâ bi kemâlihi Meçhul Şuğul Sofyan
Uşşak İster idim Allah'ı buldum ise ne oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hicâz Ey gönül her ne dilersen sende iste sende bul İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Devr-i Hindî
Beyâtî Ey risâlet tahtının hurşîd ü mâh-ı enveri Gazalî Tevşih Fahte
Rast Elhamdü Lillâhi'llezi sultânühü na'tü'l ezel Abdülkâdir Geylâni Şuğul Düyek
Segâh Essalât ü vesselâm ey hâdi-i râh-ı Hüdâ Meçhul Salât-ü Selâm Sofyan
Segâh Gaflet ile Hakk'ı buldum diyenler er yarın Hak dîvânında bell'olur Yûnûs Emre İlâhi Nim Sofyan
Hicâz Hak'dan inen şerbeti içtik Elhamdülillah Yûnûs Emre İlâhi Sofyan-Aksak
Hüzzâm Hak eğer yardım murad eylerse biz âcizlere... Nûri Baş İlâhi Düyek
Hicâz Hûdâ Rabbim Nebîm hakka Muhammed'dir Resûlullah İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Düyek
Hicâz İsm-i sübhan virdin mi var Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hicâz Kâinâta ibtida vahdet şuûru eyledi senden südûr Bekir Sıtkı Sezgin İlâhi Düyek
Hicâz Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Nim Sofyan
Beyâtî Şol demde ki can çeşmime sultan göründü Abdullah Efendi(Zâkirzâde) Durak Durak Evferi
Uşşak Vâsıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dûr olmadan Şemseddîn Sivâsî Tevşih Düyek
Hüzzâm Yönelelim Allah'a Veysel Karâni gibi Ahmet Arıtürk İlâhi Nim Sofyan
Segâh Yâ İlâhi ism-i Azâm hakkı çün... Meçhul Tevşih Devr-i Hindî
Hicâz Susuzluktan kavrulmadan suyun kadri bilinir mi Vedîa Dereoğlu İlâhi Sofyan