Asdik Ağa Besteleri (33 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Beyâtî-Arabân Artmada nâzı o mest-i nâzımın Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Bî-kes ü bî-çâreyim âh ağlarım Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Çeşm-i mahmûrun sebeptir nâle vü feryâdıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Çeşm-i mestin hasretiyle cism ü canı dağlarım Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Derdnâkim genç yaşımda süretâ ben pek şenim Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Kürdî Dil esîr-i zülfün iken şivekâr Meçhul Şarkı Aksak
Nişâbûrek Dil-nevâzım senle durmak derdnâk eyler beni Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Düşünüp mihneti gayri n'idelim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Ey câzib-i vicdan ne yaman âfet-i cansın Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Ey felek bâri bırak ki yanayım ağlayayım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Gamla kıymettar ömrün geldi geçti mevsimi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Geçti o zevk ile geçen çağlarım Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Getir ey sâkî-i gül-çehre biraz nûş edelim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Görüp pistanların bildim kemâlin gül-bedenlikle Nedîm Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Haklıyım ger arşa îsâl eylesem efganımı Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Hançer-i ebrûsu saplandı dile Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Haste-i gamdır şifâ ister gönül Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Henüz düştüm bir dilberin derdine Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Hüsnü güzel bir nev-civan Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr İlk görüşte sevdi gönlüm seni nazlı meleğim Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Mest-i nâzım lûtf edip kılsın nigâh Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Meyl'e şâyân ey gönül bir verd-i âlim var sana Enderûnî Vâsıf Beste Çenber
Kürdîlî Hicazkâr Müjde ey dil müjde kim bir nev-civan buldum sana Mustafa Hilmi Bey Beste Muhammes
Segâh Mümkün olur mu görmemek seni Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Nihan oldu gözümden bestekârım Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Öyle mecrûhum ki kalbim kan ile âlâm saçar Esad Bey (Doktor) Şarkı Curcuna
Uşşak Seni görmek ile rûşen oluyor dîdelerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Seni görmek seni sevmek güzelim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Seni kim görse derûnunda muhabbet uyanır Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Şimdi anma kûşe-i meyhâneyi Meçhul Şarkı Düyek
Karcığar Vuslat dilerim yârime hicrandan usandım Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Yeter üzdün beni kaşı hilâlim Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Zülfüne dil-besteler zülf-i perîşânın kadar Fuzûlî Şarkı Ağır Aksak