Ali Rif'at Çağatay Besteleri (26 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Ağyâri alma yanına lâyık değildir şânına(SILA TÜRKÜSÜ) Meçhul Türkü Sofyan
Sûz-i Dil Aman (Aceb) ey işveli yârim (KÂĞITHÂNE HAVASI) Meçhul Köçekçe Aksak
Mâhûr Beni ister ağlat ister sevindir Meçhul Şarkı Curcuna
Segâh Bu şeb de cûşiş-i yâdınla ağladım durdum Süleyman Nazif Fantezi Düyek
Nihâvend Bu tâb ile ruhsâre-i cânâne bakılmaz Yahyâ Efendi (Şeyhülislâm) Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Bütün dünyâya küskündüm Mehmet Akif Ersoy Şarkı Düyek
Hüseynî Edâlı bir yosma kararım aldı Sâmih Rif'at Bey Şarkı Curcuna
Nihâvend Gördüm yine bir âfet-i (gonce-i) nâdîde edâyı Enderûnî Vâsıf Ağır Semai Aksak Semâî
Sûz-i Dil Hengâm-ı visâl âkıbet ağyâre de kalmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Hüsn-i güftârın senin ey meh-lika Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Kâr etmedi zâlim sana bu âh ü enînim Mehmet Sâdi Bey Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Kim görür de aklın aldırmaz şehâ gül rengini Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Yegah Meclis-i vaslında giryân olduğum mâzur tut Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Düyek
Nişâbûrek Meyl edip bir gül-izâre Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Nâledendir ney gibi âvâze-i aşkım bülend Meçhul Beste Muhammes
Nihâvend Ordumuz etti yemin titredi hâk ü zemin (ORDUNUN DUASI) Meçhul Marş Sofyan
Sûz-i Dil Ruhsârına aybetme nigâh ettiğimi Fuzûlî Beste Remel
Hüseynî Sabahtan kalktım ki güneş parlıyor (SEFER TÜRKÜSÜ) Meçhul Türkü Düyek
Nihâvend Sarâhaten acaba söylesem darılmaz mı (TEREDDÜT) Orhan Seyfi Orhon Şarkı Sofyan
Sûz-i Dil Verdim âteş dillere sûz-i dil-i âvâreden Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Beste Çenber
Nihâvend Yılmam ölümden yaradan askerim (ORDUNUN DUASI) Mehmet Akif Ersoy Marş Sofyan
Nihâvend Yirmiyedi yirmisekiz buçuktur yaşı (DAVUL HAVASI) Meçhul Fantezi Aksak-N.Sofyan
Şehnâz Yüreğimi ezmezdim Meçhul Fantezi Yürük Semâî
Hüseynî Zeyno'm Zeyno'm aman sılam (MEMLEKET HAVASI) Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Zülfün görenlerin hep bahtı siyâh olurmuş Nevres-i Cedîd Beste Lenk Fahte
Uşşak Dostun senden ırak değil Sâmih Rif'at Bey İlâhi Düyek