Zeki Altun (Hâfız) Besteleri (48 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Allah'ı çok anmış kulun Nûri Baş İlâhi Raks Aksağı
Şehnâz Âşık oldum ben Allah'ın adına Yûnûs Emre İlâhi Aksak
Sabâ Aşk bağına girsen eğer Ali Ulvi Kurucu İlâhi Raks Aksağı
Acem Aşîrân Aşkınla hep bu fakîrin Zeki Altun İlâhi Düyek
Bestenigâr Aşkın meyine kanmış mestaneleriz hakka Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Sofyan
Rast Cem olmuş dervişleri Eşrefoğlu Rumi İlâhi Düyek
Hicâz Derman budur her derde Nûri Baş İlâhi Sofyan
Mâhûr Ey âşık-ı dîdâr ulu Yezdân'a gönül ver Ali Ulvi Kurucu İlâhi Düyek
Hüseynî Ey gonca-i bağ-ı safâ Hazmi Efendi (Tuğra) (Şeyh) İlâhi Sofyan
Nihâvend Ey gönül bakma cihâne Keramî İlâhi Düyek
Rast Feyizler akseder binbir hitâb-ı mânevisinden Nûri Baş İlâhi Düyek
Pençgah Külleme hebbet riyâhun min münâ Seyyîd Sabri Şemi Şuğul Düyek
Uşşak Mevlâya dön ey insan düşün Nûri Baş İlâhi Raks Aksağı
Beyâtî-Arabân Ne hoş lezzet verir cana sadâsı hatm-i Kur'anın Meçhul İlâhi Sofyan
Rast Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi Zîver Paşa İlâhi Sofyan
Segâh Sallû sallû alel habîb Seyyîd Sabri Şemi Şuğul Düyek
Hicâzkâr Sanma gayri râh olur Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Bûselik Seher vaktinde bülbüller coşup Allah'ı zikreyler Nûri Baş İlâhi Düyek
Bûselik Şüphe ile bakma dostum Nûri Baş İlâhi Türk Aksağı
Hicâz Ye berku şemi belliğ selemi Seyyîd Rifat Şemi İlâhi Düyek
Muhayyer Geçti her anım günahla Meçhul İlâhi Düyek
Neva Ateş-i aşkınla yandır Tevfik Çapacıoğlu İlâhi Düyek
Sabâ Gönül hûn oldu şevkînden boyandım yâ Resûlallah Abdülkadir Keçeoğlu(Yaman Dede) İlâhi Düyek
Segâh Meded Allah sana sundum elimi Sinan Ümmî İlâhi Sofyan
Uşşak Mefhâr-i cümle cihânsın ey şefaât mâdeni Vefâ Efendi (Şeyh) İlâhi Devr-i Hindî
Uşşak Akşam sabah ersem derim Nûri Baş İlâhi Sofyan
Yegah Keşfolunmaz görmeyince sırr-ı Hak kâşânesin Meçhul İlâhi Devr-i Hindî
Segâh Doğmuştu o gül bir gecenin nur şafağında Nûri Baş İlâhi Sofyan
Hüseynî Ey Nebiy-yi ahir-zaman Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Aksak
Hicâz Mevlâ'm sana ersem diye aşka düşen pervâneyim Ali Ulvi Kurucu İlâhi Semâî
Karcığar N'eyleyeyim dünyâyı bana Allâh'ım gerek Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek
Muhayyer Bûselik Sana ben olmuşum ümmet Meçhul Tevşih Aksak
Hüzzâm Sordular pervâneye niçin böyle yanarsın Azîzî İlâhi Sofyan
Evc Sâye saldı ehl-i îman üstüne İsmâil Hakkı(Bursavî) İlâhi Aksak
Uşşak Şâmiyam ben nûr-ı çeşm-i Mustafa'yım öldürün Meçhul İlâhi Düyek
Acem Aşîrân Yâ Resûlallah acep kimdir bize senden yakîn Ali Ulvi Kurucu İlâhi Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Kün emriyle yaradan bir Allah'dır bir Allah Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Nihâvend Bu gece yâri gördüm şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Dügâh Devran içre devrânım şükür Elhamdülillâh Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Evc Düştüm aşkın seline vardım Bağdat iline Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Sabâ-Zemzeme Derd-mendim yâ Resûlallah devâ ol derdime Ali Ulvi Kurucu İlâhi Müsemmen
Hüseynî Canım kurban olsun senin yoluna Yûnûs Emre İlâhi Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bilmem n'ideyim aşkın elinden Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Hüseynî Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ İbrâhim Tennûrî (Âşık) İlâhi Curcuna
Hicâz Devran olur derde derman Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Hicâz Alemler müştâk sana Yûnûs Emre İlâhi Düyek
Sûz-Nâk Kalbimizin cilâsı rûhumuzun gıdası Sefer Dal (Muhibbî) İlâhi Sofyan
Sûz-Nâk Min hicrike yâ munyeti innî lealilû Es'ad Efendi (Şeyhülislam) Şuğul Aksak