Zekâî Dede Besteleri (154 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nevâ-Kürdî Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde Meçhul Beste Lenk Fahte
Hüzzâm Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Muhayyer Kürdî Agûşe çekerdim seni pîrâhenin olsam Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Müsteâr Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Ah eyle gönül vuslat-ı cânân ise maksûd Meçhul Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Karcığar Amâde olur zevk-i Cem'e zümre-i rindân Meçhul Ağır Semai Ağır Sengin Semâî
Muhayyer Kürdî Arz-ı niyâzımız sana gerçi cemîledir Meçhul Beste Darb-ı Fetih(Ağır)
Acem-Kürdî Âşık gam-ı dil-rübâsız olmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Mâhûr Bûselik Âşık oldum ben yine bir âfet-i meh-peykere Meçhul Beste Çenber
Tâhir Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyletir Meçhul Beste Muhammes
Hicâz-Asîran Aşüfte-dil'iz dâm-ı hevâ meskenimizdir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Aşîran Baktıkca hüsn ü ânına hayran olur âşıkların Meçhul Beste Lenk Fahte
Uşşak Ben ben değilimBendediğim sensin hep (Şarkı'da olabilir) Mustafa Nakşî Efendi (Şeyh) İlâhi Ağır Düyek
Hicâz Ben bir Türk'üm dinim cinsim uludur Mehmet Emin Yurdakul Şarkı Aksak
Mâhûr Ben neler çekmekteyim bilsen dil-i âvâreden Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Dilkeş-Hâverân Ben yine bir dilber-i rânâya oldum müptelâ Meçhul Beste Şarkı Devr-i Revânı
Gerdâniye Benzetirlerse hilâli n'ola âlem kaşına Meçhul Beste Çenber
Hüseynî Aşîran Bî-hûş olurum nâz ile reftârı görünce Meçhul Beste Hafif (Ağır)
Acem Aşîrân Bin cefâ görsem ey sanem senden Meçhul Beste Muhammes
Muhayyer-Sünbüle Bir işâret eylese ebrûlerin Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Bir kerre iltifâtın ile hurrem olmadık Meçhul Beste Darb-ı Fetih
Sabâ Bir lâhza nihân olsa o mah-rû nazarımdan Meçhul Beste Darb-ı Fetih (Ağır)
Acem-Kürdî Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Şehnâz Bûselik Bir nev-civândır âşûb-i candır Enderûnî Vâsıf Şarkı Yürük Semâî
Acem Bir şeh ki tâc-dârân olmakta hâk-i râhı Meçhul Beste Lenk Fahte
Sûz-Nâk Biyâ sâkî an mey ki hâl âverd Hâfız-ı Şirâzî Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâzkâr Bûs-i lâ'l-i dilberi her dem ki efkâr eyledim Meçhul Beste Çenber
Tâhir-Bûselik Bülbül gibi dem-be-dem olmaz mıyım nağme-zen Muhiddin Râif Bey Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Bülbül gibi pür oldu cihan nağmelerimden Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Aşîran Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Cûylarla kûhsarda çağlardı kûhken Meçhul Beste Zincir
Hisâr-Bûselik Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Sipihr Çıkmada âhım sipihr'e yine ol şeh nâz eder Meçhul Beste Devr-i Revân
Sabâ Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Meçhul Kâr Evsat
Sûz-Nâk Dem-â-dem eyleriz tahsil-i ilme şevk ile gayret Meçhul Şarkı Sofyan (Ağır)
Hüzzâm Derdim izhar edemem bezm-i şarab olmayıcak Meçhul Beste Hafif
Acem-Kürdî Dildâr işitip velvele-i efganım Meçhul Beste Remel
Tâhir Dil düştü yine şevk ile bir dilber-i nâza Meçhul Beste Remel
Sûz-i Dil Dil hasret-i vaslın ile nâlân gel efendim Meçhul Şarkı Ağır Sengin Semâî
Karcığar Dil haste-i muhabbet dûçâr-ı hicr-i cânân Meçhul Beste Lenk Fahte
Muhayyer Kürdî Dil-sûz eden ol âfeti tâb-ı nazarımdır Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Sûz-Nâk Dil şevk-i lebet müdam dâred (KÂR-I ŞEVK-İ LEBET) Hâfız-ı Şirâzî Kâr Hafif
Ferahnâk Dil teşnedir mâh-tâbe Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Dil verdiğin ol çeşm-i siyeh-meste işittim Enderûnî Vâsıf Yürük Semai Yürük Semâî
Tâhir Diriğ etmez mey-i cevri sunar her lâhza cânânım Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Rast Durmaz işler tâ ciğerden hançerinin yâresi Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Dilkeş-Hâverân Düştükçe safâ eyleyelim sizde ve bizde Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Etmezem ikrâr aşkı saklarım cânım gibi Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Gerdâniye Etse Gerdâniye'den yâr ağaz Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Acem Ey bülbül-i şûrîde gülistânıma girme Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî