Tatyos Efendi Besteleri (42 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar A gözüm bakma hevâi sözüne Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ah cânâ firkatinle sînemi ben dağlarım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nev-Eser Aşktan hiç bir zaman vazgeçmez uslanmaz gönül Râsim Paşa Şarkı Aksak
Beyâtî Ateş-i aşk olmada her dem sebep berbâdıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Atfetme sakın hançer-i müjgânını nâgâh Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Ben çâre ararken dil-i bî-çâreye senden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast Beni dil-sîr ederken âh visâli Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Bilsen(de neler-ne belâ)geçti şu bî-çâre serimden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast Bir gönlüme bir hâl-i perîşânıma baktım Ahmet Râsim Bey Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Bu akşam gün batarken gel Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Çektim elimi gayri bu dünyâ hevesinden Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Çeşm-i cellâdın bu(anda-yaşta) girdi artık kanıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Çeşm-i cellâdın ne kanlar döktü Kağıthâne'de Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar O mâhitâbı acep gösterir mi bana felek Meçhul Beste Zincir
Kürdîlî Hicazkâr Ehl-i aşkın neşvegâhı kûşe-i meyhânedir Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Gam-zedeyim devâ bulmam (Kesik kerem) Meçhul Şarkı Sofyan
Sûz-Nâk Gel elâ gözlüm efendim yanıma Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüseynî Gönül düştü yine gülzâr-ı zevke Meçhul Şarkı Curcuna
Karcığar Göz süzüp yan bakışınla yine aldatma beni Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Gözüm hasretle giryandır Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Güldün eğlendin perîşân hâl ü kal'imle bugün Ahmet Râsim Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Gülşen-i zevk-i hayâtın şimdi mehcurlerdeniz Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Güzelim gözlüğünü çeşmine tak Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Hâtıram rahatsız etmezse seni Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Hoş geçen eyyâmı cânâ her nefes âh özlerim Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Mâni oluyor hâlimi takrire hicâbım Nigâr Osman Hanım Şarkı Curcuna
Rast Mâvi atlaslar giyersin Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Meftûn-ı gönül oldu o şâhâne nigâhın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Meskenim kûşe-i zillet olalı şam ü seher Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Rast Mey-i lâlinle dil mestâne olsun Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Nâil-i vuslat olan zillet-i dünya bilmez Meçhul Şarkı Müsemmen
Hicâz Nev-bahar-ı dehr içinde hârsız gül mü olur Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Ol kadar ağlattın ki gülmek bana oldu haram Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Ölürüm terk edemem ey gül-i nevreste seni Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Rahmı yok bir yâre düştüm el aman gonce-dehen Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Rûhum musun ey rûh-i safâ-bahşı cihanın Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Kürdîlî Hicazkâr Sohbetinle hoş geçen eyyâmı cânâ özlerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Sûznâk-i fasl-ı aşkı söyleyim dinle yeter Ahmet Râsim Paşa Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Tagyir olunmuş güyâ (sanki) hevâsı Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Tîr-i çeşmin tâ ciğergâhımda hançerler urur Yusuf Kenan Bey Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Uyandı bahtım etmem artık şekvâ felekten Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Yok mudur ey mâh-peyker zerre insâfın bana Yusuf Kenan Bey Şarkı Türk Aksağı