Tanbûri Ali Efendi Besteleri (75 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sipihr Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Evc Ah eder inler gönül ol turra-i şeb-gûn için Meçhul Beste Çenber
Rast Anlatayım hâlimi dildâre ben Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Âşık oldum sana ey gonce-dehen Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Âşıktan etme cânâ hicâbı Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Aşk oduna yandı gönül hey Meçhul Şarkı Curcuna
Muhayyer-Sünbüle Bağlandı gönül zülfüne dîvâneliğinden Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Evc Ben ağlar idim her gece ol yârim uyurdu Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Ben âşık oldum bir güle Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Nişabur Ben değil meftûn-ı hüsnün müptelâ âlem sana Fuzûlî Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Sabâ Beni aşka salan yâre gönül ister gücüm yetmez Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer-Sünbüle Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı Fuzûlî Ağır Semai Aksak Semâî
Uşşak Benim yârim güzeller serveridir Meçhul Şarkı Aksak
Arazbâr Bûselik Ben ki terkeylemişim cânımı cânânım için Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Sûz-i Dil Bilmedik yâri ki bizden bu kadar gâfil imiş Nevres Bey Beste Devr-i Kebîr
Nihâvend Bilmem anı ben gelmedi misli bu diyâre Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Nihâvend Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben Nevres-i Cedîd Yürük Semai Yürük Semâî
Evc-Ârâ Bir şûha gönül âşık olup derbeder oldu Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Bir taraftan âşıkı derd ü gam-ı yâr ağlatır Sâdî Bey Şarkı Aksak
Hüzzâm Bî-vefâya aldanmazdım Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-i Dil Ceyhun arayan dîde-i giryânımı görsün Nevres Bey Yürük Semai Yürük Semâî
Sipihr Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres Beste Remel
Evc-Ârâ Dilde şimdi var hezârân müşkilim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Segâh Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma Enderûnî Vâsıf Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Dil-i mahzûnumu şâd eyle bir gün Meçhul Şarkı Evfer
Sipihr Düştüm yine sevdâsına bir tâze civânın Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-Nâk Ey hilâl-ebrû kamer-tal'at nigâr-ı dilsitan Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Eyledi meysiz bu şeb uşşâk-ı zârı neşveyâb Meçhul Şarkı Semâî
Muhayyer Feryâda ne hâcet yürü bend eyle dehânın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast Geldi eyyâm-ı bahâr oldu safâlar âşikâr Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Gelin kızlar tiyatroda hora tepelim Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Hicâz Hasret odu yaktı ciğerim ey rûh-i âlim Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Sûz-i Dil Her bir bakışında neş'e buldum Meçhul Şarkı Aksak
Evc Hicrinle gözümden acaba kan mı boşandı Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî İştiyâkın hadden efzûn oldu gel Meçhul Şarkı Devr-i Hindi (Ağır)
Yegah İzhar edemem elbette sana aşkımı hâlim Meçhul Şarkı Aksak
Nişabur Kan ağlamaz mı dîdesi şûrîde bülbülün Nevres-i Cedîd Beste Firengifer
Sipihr Kana kana içelim mey kanalım sahbâdan Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-i Dil Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil-nûş ettiğim demler Nevres Bey Ağır Semai Aksak Semâî
Sipihr Kûşe-i gamda nişînim seni sevdim seveli Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Sipihr Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek Selîmî (Yavuz Sultan) Beste Hafif
Uşşak Meyl etti gönlüm sen dil-rübâya Meçhul Şarkı Sofyan
Rast Milk-i dil hükmeyle sultanım senin... Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sipihr Mürg-i evc-i uzletim kevn ü mekân ağlar bana Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Nakş-i lâ'li gitmez o şûhun derûn-i sîneden Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Şevk-Efzâ Neş'esi hâtıra geldi nigeh-i dilberinin Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Nevrûz-i bahar oldu yine ey gül-i handan Mehmet Sâdi Bey Şarkı Curcuna
Hüseynî Nice bir hasret-i cânâna tahammül edeyim Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hüzzâm Oldu bu üftâdenin her kârı güç Meçhul Şarkı Ağır Aksak