Suphi Ziyâ Özbekkan Besteleri (57 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Beyâtî-Arabân Ah yaramaz yavru ceylân Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Aklımı başımdan alan gözlerin Reşat Özpirinçci Şarkı Curcuna
Sabâ Âşıka tân etmek olmaz müptelâdır n'eylesin Nef'î Beste Sakîl
Rast Aşkı muhabbet gibi sandı gönül Meçhul Şarkı Curcuna
Bestenigâr Bağ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz Nâbî Beste Çenber(Ağır)
Kürdîlî Hicazkâr Bahçenizde sünbül olsam sevdiğiniz bir gül olsam Necdet Bey(Dr) Şarkı Ağır Aksak
Isfahân Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan Yürük Semai Yürük Semâî
Tâhir-Bûselik Baht-ı nâ-sâzım beni dildârdan dûr eyledi Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Düyek
Isfahân Ben esîr-i derd-i hicrânım vefâsız yâre ne Vecdi Bingöl Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Beni güldürmedin âlemde neden ey yüzü mâhım Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz Reşat Özpirinçci Yürük Semai Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Bir gamlı hazanın seherinde ısrâra ne hâcet yine bülbül Ahmet Hâşim Bey Şarkı Curcuna
Beyâtî Bir gün gelecek sen de gönül şâd olacaksın Suphi Ziyâ Özbekkan Şarkı Aksak-Y.Semâî
Hicâz Bir zamanlar şevk-i cuşâcûş olan Meçhul Şarkı Curcuna
Bûselik Boş kalbimi bir hâtıranın gölgesi bekler Hikmet Münir Ebcioğlu Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Dağıtıp âleme peymâneyi sun zehri bana Meçhul Şarkı Curcuna
Muhayyer Dedim Bu kız ne güzel kız Nişanlıdır dediler Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Yegah Dem bezm-i visâlinde hebâ olmak içindir Orhan Veli Kanık Şarkı Aksak
Hicâz Dilerim bûse olup kalmağı her an dudağında Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Curcuna
Uşşak Dökülmüş zanbak gibi perîşan leylâk gibi.. Fevzi Bey Şarkı Aksak
Müsteâr Dönsek mi bu aşkın şafağından Ahmet Hâşim Bey Şarkı Curcuna
Mâhûr Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Dün gece ye's ile kendimden geçtim Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Sofyan
Nihâvend Edilsin bahar nûş inlesin tanbur sabah olsun Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Ehl-i zevkin neş'esi kaçmış yıkılmış lânesi Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Ey bâd-ı sabâ yâr ile vuslat ne zamandır Pesendî (Kayseri'li) Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Feryâd ediyor bir gül için bülbül-i şeydâ Mehmet Emin Çakıroğlu Şarkı Curcuna
Nevâ Bûselik Gönül verdim bir dilbere Süleyman Sâib Bey-S.Z.Özbekkan Şarkı Aksak
Isfahân Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış Nâbî Beste Devr-i Kebîr
Hüzzâm Gülü sevdiyse gönül hüsnüne benzer diyedir Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Curcuna
Hüseynî Hasretle zâr ü zâr gönül Reşat Özpirinçci Şarkı Curcuna
Beyâtî Hayli demdir ki cüdâ-yı kûy-i yâr oldun gönül Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Her şey bu zaman evinde nâ-çâr geçer Cemâl Ethem Yeşil Şarkı Aksak
Karcığar Her vakt-i seher bülbülü gûş eyledi ol gül Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Hüsnünde bahar neşvesi var teşne-i vuslat Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Uşşak İncindi (Gücendi) biraz sözlerime münfail oldu Meçhul Şarkı Curcuna
Şehnâz Bûselik Mahvoldu bütün sevgilerim tatlı çağımda Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Mevsimle geçen şimdiki aşklar da kısaldı Hikmet Şinâsi Önol Şarkı Aksak
Muhayyer Nar bahçesinin goncası gülgûn dehenindir Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Ne demlerdi sezâ-yı bezm-i ülfet olduğum demler Hüseyin Sîret Özsever Şarkı Aksak Semâî
Evc Ne vefâ var ne şifâ var dil-i bî-çâreye yârdan Reşat Özpirinçci Şarkı Aksak
Uşşak Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm Fâzıl Ahmet Aykaç Şarkı Curcuna
Isfahân Nedir ey çerh-i zâlim yâri yârinden cüdâ kılmak Fuzûlî Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Isfahân Ol nahl-i çemen serv-i hırâmân olacaktır Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ Sabâ serîrin ol meh söyle gönülde kursun Meçhul Beste Lenk Fahte
Sabâ-Zemzeme Sabâ yolun düşerse git o tıfl-ı dilsitâne sor Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sabâ Semt-i dildâre bu demler güzerin var mı sabâ Sâmi Paşa Şarkı Aksak