Sultan III.Selim (İlhâmî) Besteleri (34 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-i Dil-Ârâ Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Esâd Efendi (Bağdat'lı) Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-i Dil-Ârâ A gönül cür'a mıyız ka'r-ı penâh eyleyelim Sâbit Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Büzürk Aşkınla havalandım bî-lâneliğim gel gör Meçhul Beste Hafif
Zâvil Bezm-i âlemde meserret bana cânân iledir Meçhul Beste Çenber(Ağır)
Şehnâz Bir nev-civâna dil müptelâdır Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Bûselik Bir pür-cefâ hoş dilberdir Sultan III.Selim (Sultan III.Selim (Selîmî)) Şarkı Evfer
Sabâ Bu dil üftâde ol kâkül-i yâre Meçhul Şarkı Düyek
Rast-ı Cedîd Çeksem o şûhu sîneye hülyâlarım gibi Sultan III.Selim (İlhâmî) Beste Hafif
Sûz-i Dil-Ârâ Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler Bağdad'lı Es'ad Efendi Beste Hafif
Nevâ Bûselik Çünki ey şûh-i fedâî gönlümü etti hevâî Enderûnî Vâsıf Şarkı Düyek
Muhayyer-Sünbüle Dem o demlerdi ki edip hem-dem-i ülfet beni Sultan III.Selim (İlhâmî) Ağır Semai Sengin Semâî
Şevk-i Târâb Der sipihr-i sîneem dağ-ı muhabbet kevkebet Şeyh Gâlip Dede Kâr Hafif
Acem Aşîrân Dinle sözüm ey dil-rübâ Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Ey gâziler yol göründü yine garip serime Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer-Sünbüle Ey gonca-i nâzik tenim Enderûnî Vâsıf Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Ey serv-i gülzâr-ı vefâ Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Aksak
Mâhûr Gel açıl gonce-dehen zevk edecek günlerdir Şâkir Efendi (18.yy) Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Şevk-i Târâb Gönlüm yine bir gonce-i nâzik-ten'e düştü Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüzzâm Gönül verdim bir civâne Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Aksak
Sûz-i Dil-Ârâ Gülşende yine meclis-i rindâne donansın Ethem Pertev Paşa Şarkı Aksak Semâî
Tâhir-Bûselik Güzel gel meclise tenhâ Meçhul Şarkı Evfer
Pesendîde Her ne dem sâkî elinde sâgâr-ı işret gelir Meçhul Beste Çenber(Ağır)
Şevk-i Târâb Kapıldım ben bir civana Sultan III.Selim (İlhâmî) Şarkı Türk Aksağı
Sûz-i Dil-Ârâ Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş Meçhul Beste Devr-i Kebîr-Berefşan
Şevk-i Târâb Lâ'l-i can bahşını sun bezmde ey şûh emelim Enderûnî Vâsıf Ağır Semai Aksak Semâî
Evc-Ârâ Mevc-i atlas-ı felekte ben hevâdan geçtim Meçhul Beste Muhammes
Mâhûr Ne ararsan sende mevcut Sultan II.Mahmut (Adlî) Tav. Düyek
Arazbâr Oldu gönül sana mâil vaslına kıl bâri nâil Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Zâvil Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken Dâniş (18.yy) Yürük Semai Yürük Semâî
Şevk-i Târâb Perçem-i gül-pûşinin yâdıyla feryâd eyledim Meçhul Beste Zincir
Mâhûr Sen şeh-i hüsn-i bahâsın Enderûnî Vâsıf Şarkı Ağır Aksak Semâî
Pesendîde Zîver-i sîne edip rûh-i revânım diyerek Meçhul Ağır Semai Ağır Aksak Semâî
Şevk-i Târâb Aşkın meyine ben kana geldim Niyâzî-i Mısrî İlâhi Muhammes
Şevk-i Târâb Girandır çeşm-i dilde hâb-ı gaflet yâ Resûlallah Nazîm Naat Durak Evferi