Ali Bey (Enderûnî-Hanende) Besteleri (23 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Afveyle günâhım n'olur ey şûh-pesendim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Karcığar Aldın dil-i nâşâdımı Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Âşıkın sermâyesi feryâd imiş Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Âşık oldum yavrucağım yüzüne Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Aşk ile yanmaktadır cân ü tenim Meçhul Şarkı Düyek
Uşşak Bî-rahm ü vefâ sen gibi meh-pâre bulunmaz Mehmet Sâdi Bey Şarkı Sengin Semâî
Muhayyer Kürdî Câna te'sir eylemiştir yâreler Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hicâz Derdimi arz etmeğe ol şûha bir bulmadım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Ferahnâk Ey hüdâvend-i atâ-bahş-i cemî'-i bî-kesan Meçhul Methiye Devr-i Hindî
Hicâz Eyledin şeydâ beni ey gül-beden Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hüseynî Hiç eser etmez mi figânım felek Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hüseynî Kan ağlayarak sevdiceğim pâyine geldim Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Mutrib kerem et meclis-i mestâne düzülsün Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hicâz N'olsun bu kadar âh ü figan ah gönül Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Karcığar Ol hihâl-ebrû gamiyle sîneyi meşhun eder Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Ol kaşı keman cevr ü cefâ yayını kurdu Yusuf Kenan Bey Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Sen ey serv-i revân ruhsârı gülgûn Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Sen kân-ı kerem menbâ-ı ihsân olunca Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Sen melâhat milkinin sultânısın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şehnâz Bûselik Şimdi ey şûh-i sitemkâr... Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Uşşak Zâten sitem-i dehr ile ben olmuş iken zâr Meçhul Şarkı Aksak