Selânik'li Ahmet Efendi Besteleri (147 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Müsteâr O güzel hüsnünü dünyâ seviyor cânânım Meçhul Şarkı Müsemmen
Acem-Kürdî O kadar hırsla bakma yüzüme hırslanırım Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Ömrümü gönlümü rûhum sana vakf etmiş iken Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Öpsem de o gül-ruhlerin rûhum solacaktır Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Pek cüdâ düştüm gülümden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Pek çâresizim baht-ı siyâhkârın elinden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem-Kürdî Pür-hande çiçekler dereler şevk ile çağlar Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Rahm eder mi sana sandın a gönül Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Recâ-yı vasl için ol gül-izâre Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Reh-i âmâle herkes buldu yol avare ben kaldım Harput Folklorundan Beste Şarkı Devr-i Revânı
Şevk-Efzâ Ricâ etsem beni dâim üzersin Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Saç saçlarını aman perîşân Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Karcığar Sana vardır bir sözüm meleğim Meçhul Şarkı Aksak
Müsteâr Saz ile ben ağlıyorken firkât-i cânânıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Seni görmek seni sevmek emeliyle yaşarım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Sevdâya düşmüş kâm almak ister her işvegerden Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Nihâvend Sevdiğim lûtf eyleyip gelmez misin imdâdıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Severim cân ü gönülden seni ey gözbebeğim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sevgilim olmakta eşkim dâimâ gözden revân Yusuf Kenan Bey Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Sînenin âşık-ı şûrîdesidir bûselerim Tevfik Sâmih Bey (Lâmî) Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Soldum bu küçük yaşta yazık gül gibi soldum Mehmet Sâdi Bey Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Söyletme beni hâlimi tafsîle girişmem Ahmet Râsim Bey Şarkı Sengin Semâî
Müsteâr Sunma mey serv-i hırâmınla serhoşlanırım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Süzüldü dîde-i sevdâ-penâhın Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Şöhret-i aşkın yayıldı nâm-dâr oldun gönül Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Şu köylünün yosma (da) kızı geliyor Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Takıldı kaldı gönlüm zülf-i yâre Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Tîr-i nigehin açtı ciğergâhıma yâre Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Tîr-i çeşmânınla (müjgânınla) sayd ettin dil-i âvâreyi Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Tiğ-i gamzenden gözüm kurtulmasın Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Va'dine aldandı gönül Meçhul Şarkı Düyek
Şedd-i Arabân Vâh esîr-i derd-i hicrânım bugün Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Var mıdır tetkîke hâcet dilberim ef'âlimi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Vaz geçti gönül aşk u muhabbet emelinden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüzzâm Yanayım derd-i firâkınla perîşân olayım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Yanayım o güzel gözlerine hayrân olayım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sultânî-Yegâh Yaradan öyle yaratmış ki güzellikte seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Yaşamam sensiz efendim bulurum dağ aşarım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Segâh Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Şedd-i Arabân Yayılmış gülistâna ser-te-ser mehpâreler şimdi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Yüzün gördüm bu dem hayrânın oldum Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Zahm-ı hicrânım gibi âlemde yâre var mıdır Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Zerrece rahm etmedin sen nâle vü feryâdıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Segâh Zevk olur giryelerim kalb-i safâ-mestinize Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Zülfünün zincirine bağlı dil-i dîvâneyim Meçhul Beste Çenber