Selânik'li Ahmet Efendi Besteleri (147 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Fikr-i vaslın ile ağlar gece gündüz dîdelerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Geceyi gündüze her dem katalım Meçhul Şarkı Curcuna
Mâhûr Gel bir daha gül rûyini aç handeni göster Fâik Ali Ozansoy Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Gel eğlenelim bu şeb berâber Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Gerçi bilirim kurtulamam tîr-i kazadan Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Gonca gülsün bülbül-âsâ özlerim Meçhul Şarkı Müsemmen
Karcığar Gönül beni usandırdı bana ağyârı andırdı Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Gördüğüm yerde seni büht ile ey gonce-dehen Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Gördüm yüzünü gözlerimin nûru karardı Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Görmedim uysun felek âmâlime Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Görünce ben seni ey mâh Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Görünce vechini meftûnun oldum Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Göster güzelim hücre-i ezvâk-ı visâli Hüseyin Avni Bey(Yenişehir'li) Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Gözüm dâim güzel gözler Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Yegah Gözünün safvetine nûruna meftûn oldum Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gülerken şevk-i âmâlim yüzünde Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Gülşen-i aşkın hazana ermiş artık gülleri Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Gülzârı harab eyleme muhrik nagamınla Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Güzelim gülşene gel şevk-i bahar âlemidir Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Hâlimi Mecnûn görse rahm eder ağlar bana Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Hasret ile ben şâm ü seher eylerim efgan Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Heves etti gönül aşk u hevâya Meçhul Şarkı Düyek
Karcığar Hiç ilişme meh-cemâlim dîde-i sevdâ-keş'e Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Hiç muhabbet mi olur yârim fedâkâr olmasa Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Hüsn-i reftâra bakın şanlı civanım geliyor Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Hüzn ile çağlar sirişk-i çeşm-i giryânım benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr İçtim şarâb-ı lâ'lini mestâneyim mestâneyim Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm İnan inan ki ey güzel duyunca hoş kelâmını Cenap Bey Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm İstemem âlemde sensiz rûzigâr Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüzzâm İşte sînemde sıkıştırdım seni ey gül-beden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Kalb-i sevdâ-zedeler âh ile dâim inler Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Kanlı yaş döksem dem-â-dem dîdeden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Lâyık mı sana a nûr-i pâkim Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Leylâkların altında gülüm âh o dün akşam Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Şedd-i Arabân Mahzûn durur her köşesi Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Meclis-i meyde elinden nûş edip hep bâdeler Mekkî Molla Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Mehd içinde eşk-i mihnetle açılmış gözlerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Segâh Mest etmek için rûhumu ey şi'r-i mücessem Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Mest iken âgûşa gelmez çırpınır hiddet eder Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Meşreb-i âvâremi sanma dönek Meçhul Şarkı Curcuna
Nihâvend Me'yûs-i aşkım sensin penâhım Meçhul Şarkı Semâî
Sultânî-Yegâh Müjgân-ı çeşmin cânâna sâkî Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Nasıl çıksam başa zahm-ı kaderle Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Nazîrin yok senin ey mâh yerde Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sabâ Neden gönlüm kırarsın âh a zâlim Meçhul Şarkı Curcuna
Beyâtî-Arabân Neden kalbim kırarsın bî-vefâsın Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Neden üşküftedir tarf-ı külâhın Meçhul Şarkı Düyek
Müsteâr Nev-nihâl-i hüsn-i ânsın her gören özler seni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Nûr-i vechin ihtişâmı hüsnünün bürhânıdır Meçhul Şarkı Ağır Aksak