Selânik'li Ahmet Efendi Besteleri (147 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Akıbet gitti elimden gönlümün bir tânesi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Müsteâr Andelîb feryâdının hengâmı geldi sevgilim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Artık yetişir âh ü figân eyleme bülbül Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Uşşak Âşık oldum ben sana ey gül-beden Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Bâdeler döndükçe artar bezm-i ayşın neş'esi Ahmet Refik Altınay Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Şedd-i Arabân Bakamam gerdenine hiç Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Baktı bir gonceye bir hâre gönül Meçhul Şarkı Ağır Aksak-Cur.
Hüzzâm Bana bakmakta yine gamze ile dîdelerin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ben esîr-i zülfünüm bî-iştibâh Meçhul Şarkı Müsemmen
Şevk-Efzâ Beni gurbetlere attı şebim rûzum bütün mâtem Meçhul Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Beni mahveyledin böyle Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Ben sana takrîre imkân bulmadım ahvâlimi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Bezm-i Cem'de görmesem dil-bâzımı Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Bezm-i vaslında civanım bilesin yok kederim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Bırak bana feryâdımı kalbin enîs-i yârıdır Meçhul Şarkı Müsemmen
Rast Bilmem ki nedendir bana sen hor bakıyorsun Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sultânî-Yegâh Bilmem ki tahammül mü çoğaldı ne bu hâlim Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâzkâr Bir câm-ı emel içsem o dildârın elinden Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Bir günâh ettimse cânâ sûznâk oldum yeter Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Bir kusurum varsa cânâ gönlümü verdim sana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bir nigâh et yeniden çeşmine hayrân olayım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Bir rivâyet var ki gûyâ ben seni aldatmışım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Bir sararmış sâk'a döndüm hep görenler ağlasın Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Bir taraftan feleğin kahrına dûçâr oldum Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Bir vefâsız yâre düştüm hiç beni yâd etmiyor Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Şedd-i Arabân Bülbül ne için dâmen-i yâre el uzattın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Tâhir-Bûselik Cezbe-dâr eyler dil-i uşşâkı pür-fer gözlerin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Çâresiz bir derde düştüm oldu aklım serseri Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem-Kürdî Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Çeşm-i mestin arz olunsa hâlet-i mestânesi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Dağ-ı hicrin bin elem kattı benim efganıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Dem olur hicr ile handan olurum Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Derd-i aşkından sakın bahs etme pek Meçhul Şarkı Curcuna
Dilkeş-Hâverân Derd-i hicrânınla her an ağlarım Meçhul Şarkı Curcuna
Şevk-Efzâ Derdimin bir fıkrasın açsam sana hicrân olur Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Derd ü gamdan olmadım âzâde hiç Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Dilerse şâdkâm olsun diler gönlüm hazîn olsun Mâide Hanım Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Diriğ-i iltifâtına nedir bâis olan ey mâh Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Diyelim sen yok iken ağlıyorum Meçhul Şarkı Curcuna
Segâh Diyemem benElem-i dehr ile dilgîr olsun Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Dökme şebnem gibi çeşmin yaşını ey gül-i ter Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân El-aman ey şûh-i âşık perverim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Etmiyor hiç merhamet cânan benim efganıma Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Ey benim âhu misâlim nerdesin Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Ey nazlı melek Hak seni bir tâne yaratmış Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Ey rûh-i revânım ne yaman âfet-i cansın Neş'et Bey Şarkı Sengin Semâî
Şevk-Efzâ Eylemem artık felekten iştikâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak