Selâhattin Demirtaş Besteleri (20 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-i Dil Ateş nezened der dil-i mâ illâ Hû Mevlânâ Celâleddi-i Rûmî İlâhi Düyek
Muhayyer Kürdî Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n'eyler Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Sûz-i Dil Ey padişah-ı lem-yezel câna cefâ kıl ya vefâ İbrâhim Tennûrî (Âşık) İlâhi Düyek
Hüseynî Bûselik Hatem-i zümre-i pirâna geldim Hacı Nedîm Bey İlâhi Sofyan
Acem Aşîrân İrfan meclisine erişebilsem Atıf Efendi İlâhi Sofyan
Acem Aşîrân İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir Hatâyî (Şah İsmail) İlâhi Devr-i Hindî
Acem Menba-ı ilm-i Hüdâ'sın yâ Muhammed Mustafa İsmâil Hakkı(Bursavî) İlâhi Düyek
Nühüft Ey Hakk'a tâlib olan tevhîde gel Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Mâhûr Gel gülşeni tevhîde şu bülbül gibi yâ Hû Osman Şemsî Efendi İlâhi Düyek
Nev-Eser Ey aşık-ı dildâde gel nûş edelim bade Sezâî İlâhi Düyek
Dilkeş-Hâverân Gelin meydana girin devrana Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Bestenigâr Mecnûn'a sordular Leylâ nic'oldu Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Bestenigâr Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî İlâhi Düyek
Zâvil Durman yanalım ateş-i aşka Hayâlî İlâhi Düyek
Beyâtî Ehl-i zikrin zikrine bürhan olur vakt-i seher Fahrettin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek
Şehnâz Zâhid bize tâ'n eyleme Hak ismin okur dilimiz Muhyî Efendi İlâhi Düyek
Şevk-i Târâb Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin Ahmet Dede (Köse)(Nev'î) İlâhi Sofyan
Şedd-i Arabân Gelmişim vahdet elinden aşk ile cihâne ben Sinan Ümmî İlâhi Nim Evsat
Acem Aşîrân İlâhî n'eylesin n'itsin gönül sensiz karar etmez Fahrettin Efendi (Şeyh) İlâhi Düyek
Acem Aşîrân Sultan-ı kevneyn kabrinden kalkınca Meçhul İlâhi Düyek