Şekerci Cemil Bey Besteleri (24 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Ateş-i âlâm ile yandıkca gönlüm hânesi Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Bir nigâh et ne olur hâlime ey gonce-dehen Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Dîde sebep hâlet-i dilsûzuma Mahmut Şükrü Bey Şarkı Sengin Semâî
Mâhûr Efganıma yârim aceb imdâd edecek mi Tahsin Bey (Doktor) Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Ey melâhat burcunun mehpâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Ezvâk-i cihan rü'yet-i rüyâ gibi geçti Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Firkatine can dayanmaz Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Gezer iken dağ başında Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Hâl-i dilimi şerh edemem kimseye eyvâh Mehmet Sâdi Bey Şarkı Sengin Semâî
Bestenigâr İstedin de gönlümü verdim sana Meçhul Şarkı Curcuna
Uşşak Kaçma dîdemden aman ey gül-tenim Ahmet Râsim Bey Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Kaybetti gönül hem-serini hayli zamandır Şekerci Cemil Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâzkâr Lâyık mı sana bu dil-i sevdâ-zede yansın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Mahmûr bakışı âşıka bin lûtfa bedeldir Nâmık Kemâl Şarkı Müsemmen
Uşşak Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Ne küstün bî-sebep öyle Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâzkâr Sevdiğim âzâde-i hicrânınım Kenan Bey Şarkı Ağır Aksak
Rast Şebâbet gitti de elden başımdan gitmiyor sevdâ Meçhul Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Târ-ı zülfün beni etti meshûr Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Tarf-ı çemenzâre bakar ağlarım Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Tıfl-ı nâ-kâmın acınmaz nâle vü feryâdına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Ufkumda tulû eyle yine nûr u ziyâ saç Meçhul Şarkı Aksak
Sultan-ı Cedid Peşrev Peşrev
Sultan-ı Cedid Saz Semâîsi Saz Semâîsi