Şâkir Ağa Besteleri (49 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şedd-i Arabân Alem-i vuslatta yâre arz-ı hicrân eyledim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Bakma sakın benden yana Meçhul Şarkı Sofyan
Acem Aşîrân Bana tavr-ı nigâhın âh mizâcımca değil ey mâh Meçhul Şarkı Raks Aksağı
Büzürk Beni cevrin harâb etti Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Bir dilbere dil düştü ki mahbûb-ı dilimdir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Bir dilber-i hazır cevap Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Bir kerre bakmadın dil-i zârın figânına Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Bûselik Bir misli var mı kıl beyân Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Bir şûhun oldum mâili Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Can ile ben ey dil-rübâ Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Bestenigâr Dâm-ı efsûnunla bend ettin dili Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Bûselik Dün gece sende ben derdmende Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Isfahân Düştü (gönül-gönlüm) yandı nâre Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nühüft Düşündüğün nedir öyle Sâbit Şarkı Ağır Aksak
Evc-Ârâ Efsûn okur uşşâkına ol gamze-i câdû Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Evc-Ârâ Erdi bahar nâz ile gel açıl ey gonce-leb Meçhul Şarkı Aksak
Müsteâr Evvel benim nazlı yârim Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Ey cefâcû dâd elinden Sâkıp Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Ey dilber-i hüsn-i âfet Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Tâhir Ey leb-i gonca i'zârı sevsen Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Müsteâr Ey sâkî-i Cem neş'e-i mül tâze yetişti Sâkıp Şarkı Aksak
Evc Ey şâh-ı felek kevkebe-i devran senindir Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Müsteâr Ey tûtî-i mir'at-ı tekellüm Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sabâ Gelmiş değil böyle perî Nûri Şarkı Yürük Semâî
Rast Her telden (dilden) ol meh çalmıyor Meçhul Şarkı Düyek
Rast Hiç bulunmaz böyle dilbaz Nûri Şarkı Aksak
Mâye Hiç menendin yok senin bir tânesin Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Şedd-i Arabân İhtirâ-ı(hazret-i şâh-ı cihandır bu)(tab'-ı müstesnâdır bu hoş) bina Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm İşittim ey gül-i gülzâr Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Şevk-Efzâ Lûtf eyle canım söyle nedir bu Sâkıp Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Mecliste ey büt elzem mi bâde Meçhul Şarkı Düyek
Neva Mevsim-i güldür gülistan vaktidir Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Meyl eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Rast Mûy-i jülidem oluptur serde anka lânesi Hasbî (18.yy) Şarkı Ağır Aksak
Tâhir N'olsun eyâ gülbün-i nâz Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Dügâh Ne yamandır dil-i bî-çâreye olmak müşteri Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ-Zemzeme Nev-civansın ey sitemkâr Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Aşîran O şûha ben demin vardım Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Sabah olmuş tan yerleri atıyor Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Ferahnâk Sâkî be-nûr-i bâde ber-efrûz-i câm-ı mâ Hâfız-ı Şirâzî Kâr Hafif
Evc-Ârâ Sen gibi bir mâil-i naz Dâniş Şarkı Düyek
Beyâtî Senin'çün düştüm dillere Meçhul Şarkı Düyek
Sabâ-Zemzeme Sevdâlı nigâhınla bir şûh âfet-i cansın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Sîm-ten gonce-dehan bir dil-rübâ Meçhul Şarkı Düyek
Bûselik Sünbülistan etmiş etrâfı fesi Meçhul Şarkı Düyek
Şevkâver Şeh-i genc-i sahâvetsin sen ey şâh-ı kerem-kârım Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Hisâr-Bûselik Umulmazdı bu iş senden Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Aşîran Verdi bir nâzende dehre velvele Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Zevki çoktur şu cihanın Nûri Şarkı Devr-i Revân