Rif'at Bey Besteleri (207 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Açıldı bahçede güller Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Acem Aşîrân Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Adl ü âsâyiş müfevvezdir yed-i ihsânına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Tâhir Afitâbım sana bilmem ne oldu Sermet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Ağlamaktan dîdeden aldı felek tâb ü fer'i Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Ahım seni sînem gibi sûzân eder elbet Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Aklımı verdi hevâya hâl-i anber-bûlerin Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Alalım devr-i felekten kâmı Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Bûselik Aldın aklım ey meh-veş Meçhul Şarkı Sofyan
Rast Almak dilersen bu dil-rübâyı Ahmet Feyzî Bey (Muâllim) Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Amâlimiz efkârımız ikbâl-i vatandır Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Aman ey gonce-i nevres-nihâlim Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Arzû-yi vuslatındır bağrımı kân eyleyen Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Karcığar Âşıka bir özge sevdâ saçların Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Aşkın dili hûn eyledi Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Aşkınla gönül seyranda her gâh Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Aşktır ey dil bâis-i sevdâ-yı yâr Meçhul Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Ateş-i aşkın eseri var ciğerimde Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Evc Ateş-i aşkın senin ey mehlikâ Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Bâde ver sâkî zîrâ gönül mahzundur Meçhul Şarkı Aksak
Rast Bâd-ı âhımdır sana te'sir eden Meçhul Şarkı Sofyan
Tarz-ı Nevin Bağa azmetmek için ey fitne-sâz Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bağ-ı hüsnünde efendim bülbül-i nâlânınım Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Bahar oldu açıldı lâle vü gül Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Bahr-i derd-i aşka dalmıştır gönül Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Bakayım hüsnüne bir kaşı gözü kara bulun Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Bana felek gör ne etti Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer Be-hey zâlim n'idersin sen Mahmut Celâleddin Paşa Şarkı Düyek
Beyâtî Bende oldum bir dilbere Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hüzzâm Ben mi sevdim sâde sen meh-peykeri Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer-Sünbüle Ben nev-resîde bir gülüm Mehmet Sâdi Bey Şarkı Evfer
Sabâ Bezm-i yârda dâima el bağlarım Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Karcığar Bıktım gam-ı hûbân-ı zamandan yeter olsun Mehmet Sâdi Bey Şarkı Yürük Semâî
Tâhir-Bûselik Bir civana mâil oldum Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Revnâknümâ Bir dilbere efkendeyim Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Bir dilber-i rânâyı gözüm gördü Bebek'te Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Ferah-Fezâ Bir gonca güldür ruhsâr-ı âli Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Şehnâz Bir gül-i rânâya oldum müptelâ Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Bir kerre sorsalar dertli hâlinden Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî-Arabân Bir yâr sevdim geldim göze Meçhul Şarkı Sofyan
Tâhir Bir yosma tâze hoş-hırâm Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Bir zülf-i siyâh âl ile gönlümü aldı Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-i Dil Bulur revnâk yüzünden âşıkânın Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Bu şeb recâ-yı dil ol dil-rübâya söylendi Süleyman Nahîfî Efendi Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Cemiyyet-i dil koymadı mestâne nigâhın Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hüseynî Aşîran Cevr ü tekdir ile yıktın bu dil-i gam-hâneyi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Ciğerde nâr-ı hasret açtı dağlar Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Çek keman ebrûlerin ey şîvekâr Mehmet Sâdi Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Çeşm-i âhû bir güzel Meçhul Şarkı Semâî