Rahmi Bey Besteleri (32 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Nedîm Şarkı Curcuna
Uşşak Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım Nef'i Ömer Efendi Şarkı Aksak
Hicâz Akşam erdi yine sular karardı Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Rast Aşka düştüm âşık-ı âvâreyim Rahmi Bey Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Bakıp ruhsârına âh eylemiştim Rahmi Bey Şarkı Devr-i Hindî
Beyâtî-Arabân Bana n'oldu değişti şimdi hâlim Rahmi Bey Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Bana seyrân-ı cemâlindir emel Rahmi Bey Şarkı Aksak
Hisâr-Bûselik Bir nev-civânsın şûh-i cihansın Rahmi Bey Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Bir sihr-i tarâb nağme-i sâzındaki te'sir Rahmi Bey Şarkı Aksak
Yegah Dilde artık kalmadı tâb ü tüvân Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Mâhûr Esîr ettin beni ey dil pesendim Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Isfahân Etme beyhûde figan vazgeç gönül Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Curcuna
Şehnâz Ey dilber-i işvebâz nedir bu sendeki nâz Rahmi Bey Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Ey gül-i nev-bahar-ı ân Rahmi Bey Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Ey mutrib-i zevk âşina Rahmi Bey Şarkı Yürük Semâî
Tâhir-Bûselik Geçti o gamlı eyyâm-ı sermâ Rahmi Bey Şarkı Türk Aksağı
Müsteâr Gel ey sâkî şarabı tâzelendir Rahmi Bey Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Gönlümü hicrâna yaktı âh o meh-veş n'eyleyim Rahmi Bey Şarkı Ağır Aksak
Segâh Gönlümün neş'esi aşkınladır ey mihr-i tarab Rahmi Bey Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Ağır Aksak
Segâh İltifatınla senin pür neş'edir cam-ı hayat Rahmi Bey Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Mahrûm-i şevkim rûhum pür ahzân Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Nev-bahar-ı hüsnüne ermez hazan Rahmi Bey Şarkı Semâî
Mâhûr O gülün geçti güzellik çağı Rahmi Bey Şarkı Aksak
Nihâvend Saçlarına bağlanalı ey perî Rahmi Bey Şarkı Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Sana ey cânımın cânı efendim Meçhul Şarkı Curcuna
Muhayyer Serâpâ hüsn ü ânsın dil-sitansın nâz-perversin Nedîm Şarkı Aksak
Mâhûr Serv-i nâzı seyret çıkmış oyuna Rahmi Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Sevdim seni ben gülşen-i ömrümde civanım Rahmi Bey Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Söyle ey mutrib-i nâzende-edâ Rahmi Bey Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Süzüp süzüp de ey melek o çeşm-i nîm-hâbını Recâizâde Mahmut Ekrem Şarkı Yürük Semâî-Cur.
Muhayyer Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Nedîm Şarkı Curcuna