Nûman Ağa Besteleri (50 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nühüft Aceb ey şîveli yârim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Affet canım ver bize yol Meçhul Şarkı Düyek
Muhayyer-Sünbüle Ağyâr için ey bî-vefâ Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Nihâvend Akıbet vîran edip gönlüm felek Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Âşıkına eylemez al Meçhul Şarkı Sofyan
Beyâtî-Arabân Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Şarkı Ağır Aksak
Pesendîde Ben sana bendim sensin efendim İzzet Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Ben sözüne bağlamam bel Nûman Ağa Şarkı Sofyan
Neva Bildim kelâmın a canım İzzet Şarkı Düyek
Hüseynî Aşîran Bir mecliste o yâr ile bulundum Meçhul Şarkı Evfer
Yegah Bugünlerde sana gâyet özendim Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Bu şeb lûtfunla yâd ettin Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Nevâ Bûselik Dâvet edip beni bağa meram düşürme tuzağa Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Değilsem de sana lâyık efendim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şevk-Efzâ Dîdeden bir dem hayâlin gitmiyor Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Dilber gerdanından gül'izârından Meçhul Şarkı Düyek
Mâhûr Dinle sözüm ey bî-bedel Nûman Ağa Şarkı Sofyan
Büzürk Dün gezerken bir hâl ile Meçhul Şarkı Sofyan
Uşşak Ey nûr-i basar vuslatı düşlerde görürsün Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Rast Ey nûr-i mînû ey çeşm-i âhû Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Rehâvi Ey padişâhım (nev-civanım) şevketin lûtf ile her dem şöhretin Sermet Efendi Şarkı Düyek
Muhayyer-Sünbüle Ey şâh-ı iklim-i vefâ (Medhiye) Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Aşîran Ey şeh-i mümtâz-ı milk-i hüsn ü ân Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Ey şehenşâh-ı zamansın Meçhul Methiye Sofyan
Hisâr-Bûselik Eyle kerem uşşâkına ağlatma aman Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Gel benim ey şûh-i ferdim Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Şehnâz Gidersen ey sabâ yâre Sermet Efendi Şarkı Aksak
Arazbâr Bûselik Gönlüm aldı ol meh-i sîmîn-bilek Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Gönlüm seni sâdık sandı Hakkı Bey (Çarşı'lı) Şarkı Aksak
Arabân Gönül verdim o dildâre Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Isfahân Göz süzerek bezme geldin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Hased eyler bu bezme el Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Hiç dinlemezsin sohbetim Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Hoş edâlı bir civan.. İzzet Şarkı Düyek
Arazbâr İnâyet kıl ey sîm-ten Meçhul Şarkı Sofyan
Muhayyer-Sünbüle Meftûn sana dil ey peri Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Mâhûr Bûselik Niçin küstün a canım bana böyle Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Olursa ruhsatın gayetle esrar Meçhul Şarkı Aksak
Rast Oynar meyâle bak imtiyâle Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sabâ Sana düşmezdi oynaşmak Meçhul Şarkı Sofyan
Arazbâr Bûselik Sen ey şâh-ı melek-sîmâ Fâik Şarkı Ağır Düyek
Hicâzkâr Sen gibi bir sîmin-bilek Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Acem Aşîrân Sen şehenşâh-ı zamansın Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Isfahân Senin hasretinle şûh-i melek-ten Meçhul Şarkı Evfer (Ağır)
Şehnâz Seninle yalnız birlikte sâde... Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Aşîran Serv-i sehî bî-menendim Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Sevip sen mâh-ı ruhsârı Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Tal'atınla bezmi pür-nûr eyledin Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Bestenigâr Tuttu cihânı şöhretim Meçhul Şarkı Düyek
Rast-ı Cedîd Zannetme meyli ol gül-i âlin vefâyadır Enderûnî Vâsıf Beste Remel