Nikoğos Ağa Besteleri (58 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Akşam olur güneş gider şimdi buradan Abdülhamit Ziyâeddin Pş. Şarkı Aksak
Hicâzkâr Âşıkları inandırır yalan vâd ile kandırır Ziyâ Paşa (Vezir) Şarkı Düyek
Hicâz Aşkınla sînem dağlarım Enderûnî Vâsıf Şarkı Düyek
Hicâzkâr Bana hem-dem eyleyen ey gam seni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Bâri felek ben yüzüne söyleyim Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâzkâr Beyhûde aşkına yandım efendim Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Bir güzele ben de gönül bağladım Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ Mehmet Kâmil Çelebi Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Bir şûh-i sitemkâr beni saldı yine derde Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Ferahnâk Bir tıfl-ı yosma-edâ hem bî-menend Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Bir yana eğdir fes'in ey nev-civan Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bülbüller eylesin feryâd Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Ciğerim pâresi goncem bizi teşrif edecek Meçhul Şarkı Sofyan
Ferahnâk Çerhâ istiğnâ eder nem var benim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Dil verdim ol gül-gonce izâre Cevdet Bey Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Döker kâküllerin sünbül Meçhul Şarkı Düyek
Ferahnâk Düştü gönlüm bir dilbere Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Ey âşıkım gel dermânını ara Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Ey çeşm-i âhû mehlika cürmüm nedir söyle bana Meçhul Şarkı Semâî
Sûz-Nâk Ey gonca-i gülzâr-ı nevâziş Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Ey melek-hûb hayâl-i kemterî Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Ey sabâ esme nigârım uykuda Ziyâ Paşa (Vezir) Şarkı Ağır Aksak
Acem Aşîrân Ey şûh-i âfet darıldım gâyet Meçhul Şarkı Semâî
Ferahnâk Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâzkâr Geldi safâ cân ü dile Meçhul Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Gel gezelim kolkola ey nev-civan Meçhul Şarkı Düyek
Ferahnâk Gel unuttuk sohbet-i meyhâneyi Ziyâ Paşa (Vezir) Şarkı Düyek
Arazbâr Bûselik Gerçi milkim ettin amma reşk-i sur Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî-Arabân Gidiyorum gözyaşımı dökerim Yahyâ Sezâi Efendi Şarkı Aksak
Hüseynî Gördüğüm gün rûyini ey mehlika Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Gördüm seni oldum esir Meçhul Şarkı Düyek
Hicâzkâr Görmek müyesser olmadı mâhım Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Arazbâr Gülşene teşrîfini ey gül-izâr sakladın Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Hayâlin dîdede âteşler bıraktı cânıma Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Hem sevip hem yakadan attın beni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferahnâk Hoş yaratmış bârî ezel Meçhul Şarkı Semâî
Hicâzkâr İftihârımdır bilir Rabb-i ganî Ziyâ Paşa (Vezir) Şarkı Düyek
Rast-ı Cedîd Malakof'dan giyme merâm Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Meh-cemâlin görmek için ağlarım Meçhul Şarkı Düyek
Hüseynî Mest-i zehr-i firkat-i hicrânınım Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Muhayyer Nâr-ı firkatle yanar cânım benim Nevres Paşa Şarkı Aksak
Hüseynî Nev goncesin bu dil hezâr Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Niçin a sevdiğim niçin Karacaoğlan Şarkı Evsat
Hüzzâm Niçin nâlendesin böyle gönül derdin nedir söyle A.Ziyâeddin Paşa Şarkı Düyek
Hicâzkâr Ol dökülen kumral saç canımı yaktı ey peri Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Sen bana vâ'd-i visâl ettin de zâlim gelmedin Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Sen mehi gördükde şehâ yandı derûnum Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Serde sevdâ dilde gam sînemde peykân-ı keder Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Kürdî Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni Ethem Pertev Paşa Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Seyr ederken sebz-i sahn-ı gülşeni Meçhul Şarkı Aksak