Neyzen Rızâ Bey Besteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-Nâk Ahû zî tü âmûht be-hengâm-ı devîden Meçhul Kâr Hafif
Beyâtî Aman ey yâr-i cefâ-pîşe nizâr etme beni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend-i Kebir Azme kasdettim Nihâvend semtine Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Bahtım o kadar kara ki târife mahâl yok Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Bezm-i gamını sahn-ı gülistâna değişmem Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hüzzâm Bırakıp cismini yâd ellere canım gidiyor Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Düşeyim der iken eyvâh vefâlısına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Beyâtî Ey gonce-i bağ-ı edâ Meçhul Şarkı Aksak
Sâz-Kâr Ey nahl-i gül dilber perî Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Sabâ Ey sabâ pek esme cânan uykuda Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend-i Kebir Ey tıfl-ı nâz-ı bî-bedel Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz Eyyâm-ı safâ geçti diye ağlama bülbül Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Gam zamanında gerektir âh ü zâr Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Geçen şimdi bu yerden bâd-ı ömr-i bî-karârımdır Leylâ Saz Şarkı Aksak
Ferahnâk Gel gel dil-i pür-zahmıma çare-i can bul Meçhul Şarkı Aksak
Pençgah Gönlüm aldı bir nihâl-i dil-nevâz Enderûnî Vâsıf Şarkı Düyek
Çargah Hey nâme sen ol mehlikadan mı gelirsin Meçhul Ağır Semai Sengin Semâî
Acem Aşîrân Mahveder her neş'eyi üftâdelik dildâdelik Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Mecnûn'a döndüm aşkınla cânâ Meçhul Şarkı Aksak
Rast-ı Cedîd Ne bağın hasretindendir bu âh ü zârın ey bülbül Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hicâz Ne garip ses veriyor şu dereler Meçhul Şarkı Müsemmen
Kürdîlî Hicazkâr Neydi maksûdun senin bu hâle koymaktan beni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Şedd-i Arabân Pek tâzesin amma senin yoktur eşin Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye Sahbâ-i lebin ağzıma ver câm-ı cem-âsâ Meçhul Beste Fahte
Gerdâniye Sahn-ı çemen geşt ü güzâr eyledi bülbül Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend-i Kebir Söyle ey şûh-i Nihâvendî-edâ meh-rû melek Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Çargah Urdu feleğin sînesine dağ ile hasret Meçhul Beste Hafif