Neyzen Ali Rızâ Efendi(Şeyh) Besteleri (38 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Bugün gülzâr-ı ümmîde kad-i serv-i revân geldi Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nevâ-Kürdî Cânâ yine ol nây-ı nevâ-gûyi işittim Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Segâh Arabân Can bülbülünü seyr-i gülistana getirdim Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Acem-Kürdî Cüdâ etti beni gerdun o mâh-ı mihr-bânımdan Meçhul Beste Muhammes
Sûz-Nâk Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Şarkı Aksak
Hisâr-Bûselik Çekme sedd gel kûy-i cânâne Hisâr Meçhul Şarkı Aksak
Tebriz Dağ-ı kühenim tâzelenir eşk-i terimden Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Dil bestenigârım tel-i zülfünle sana pek Meçhul Yürük Semai Sengin Semâî
Nevâ-Kürdî Doldur getir ol bâdeyi sâkî bizden sunsun Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Nevruz Erdi nevrûzu baharın Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Dilnişîn Ey dil-rüba-yı sîm-ten Meçhul Şarkı Raks Aksağı
Dilnişîn Ey gonce cemâlin gül-i handana berâber Meçhul Şarkı Aksak
Tebriz Ey kân-ı kerem bende-i fermânı unuttun Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Ey mâh-ı şeb-i îyd-ı said sendeki şûle Meçhul Beste Hafif
Hûzî Ey şûh-i kerem-pîşe dil-i zâr senindir Nedîm Yürük Semai Yürük Semâî
Nevruz Fasl-ı nevrûzu küşâde etti üstâd-ı şehir Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Selmek Gelişin âşık-ı küstâhını âzâre midir Meçhul Beste Fahte
Sultan-ı Hüzzâm Hurşîd-i felek nûr-i çerâğ-ı emelimdir Meçhul Beste Zincir
Nevruz İşte geldi nevrûz bahar Meçhul Şarkı Aksak
Nevâ-Kürdî Kesildi tâb ü tüvânım mecâlim kalmadı sabra Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Selmek Mecnûn kodu sahraları âvâre ben oldum Meçhul Şarkı Aksak
Sultan-ı Hüzzâm Meyhânede ey dil kati ibrâma mı düştün Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Selmek Nâr-ı firkat yaktı dil-bîçâremi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nevruz Nevrûz-i bahar erdi nahl-i gül gonce döker Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Nikrîz Nûş-i meyle sâkıyâ ref-i hicâb ettin bu şeb Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Dilnişîn Sana benzer bu gülşende gül-i nâzikterin olmaz Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Dilfürûz Senin âlüfte-i ülfet-şiâr-ı firkatin kimdir Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Sevdi gönlüm bir gül-i nâzik-ter'i Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz-ı Irak Söyle ey şûh-i felek-meşreb nedir adın senin Meçhul Beste Çenber (Ağır)
Bestenigâr Subh-i şafakı âh ile şâm eyledi bülbül Meçhul Beste Berefşan
Rast Şem'-i hüsnünün pervânesiyim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Dilnişîn Şermende olur gül kızarır yüz hasenimden Meçhul Beste Çenber
Nevâ-Kürdî Tanbur inler nây-ı nevâ-gûyi görünce Meçhul Beste Hafif
Dilfürûz Tanburda yok târ-ı nevâ kûy-i tahammül Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Dilkeş-Hâverân Visâlin görmedim hasretle giryân olmadan Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Yaktın od-ı hicrâna dil-i zârımı ey yâr Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Selmek Yâre derdim diyemem bezm-i şarâb olmayıcak Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Acem-Kürdî Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım Nedîm Şarkı Düyek