Nesim Silviya (Haham) Besteleri (17 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Tebriz Ahû bakışlı bir civan Meçhul Şarkı Düyek
Segâh Arabân Ben harâb-ı câm-ı aşkım zevk u şevkim bâdedir Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Dilkeş-Hâverân Bütün âlem müteessir oluyor bak kederimden Meçhul Şarkı Aksak
Dilnişîn Doldur kadehi bir daha başın için olsun Meçhul Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Erbâb-ı dilin mey-kededir cây-i penâhı Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Bestenigâr Ey bâd-ı sabâ var sana bir gizli niyâzım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Selmek Gamınla dilfikâr olsun Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Isfahân Gelirken meclise yârim gücendi Meçhul Şarkı Düyek
Yegah Hançer-i gam işledi şimdi dil-i virânıma Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Yegah Hasta-i hicrânınım ey nâzenin Meçhul Şarkı Düyek
Isfahânek İhtiyârım aldı elden bir melek-sîmâ-yı nev Meçhul Beste Evsat
Segâh Arabân Nev-bahar oldu açıldı gonce-i zîbâ yine Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Pek güzelsin sevdiğim sevmek seni mihnet midir Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Ferah-Fezâ Sensiz dil-i nâ'şâdın efendim işi bitti Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Dilnişîn Sevdâ-yı muhabbet hele tâ baştan âşıktır Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Tebriz Söyle ey şûh-i cânânım hûrî-yi Cennet misin Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Acem-Kürdî Şihâb-ı nâz uçarken dîde-i sevdâ-penâhından Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî