Ahmet Irsoy (Hâfız-Zekâîzâde) Besteleri (26 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Aşkın bana kısmet-i ezeldir Veled İzbulak (Çelebi) Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Bin cefâ görsem ey sanem senden Meçhul Beste Berefşan
Ferahnâk Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan Enderûnî Vâsıf Ağır Semai Aksak Semâî
Acem Aşîrân Ey hamî-i din-i mübiyn ey tâcdâr-ı pür-kerem Meçhul Dua Semâî
Acem Aşîrân Ey şeh-i şehenşâh-ı cihan dâver-i devran Meçhul Dua Yürük Semâî
Hüzzâm Hatırında kalsın ey reşk-i melek Hüseyin Fahrettin Dede Şarkı Ağır Aksak
Tâhir-Bûselik Nazlım ne kadar güzel yüzün var Hüseyin Fahrettin Dede Şarkı Curcuna
Bûselik Ne zaman bilmiyorum müddet-i hicrân bitecek Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Tâhir-Bûselik Nîm-nigâh-ı çeşm-i mestin kalbimi nâlân eder Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Seni candan severim aşkına kurban olurum Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Isfahân Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nevâ Bûselik Şimdi bildim ben seni ey bî-vefâ Meçhul Şarkı Aksak
Beyâtî Bûselik Tâ ki gönül çekersin endûh-i rûzigârı Meçhul Beste Lenk Fahte
Sultânî-Yegâh Ufk-ı emelim kapladı çoktan beri zulmet Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Karcığar Yüzü güldü semâ-yı pür-hazenin Meçhul Şarkı Düyek
Bûselik Söyle ey nâlem beni cânân perîşân etmesin Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Muhayyer Hicrân gecesi yâdın ile çok oyalandım Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Geldin geri gider misin Abdülehad Nûri (Şeyh) İlâhi Düyek
Segâh Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Düyek
Beste-Isfahân Hamd ü minnettir sana ey hâlik-i kevn ü mekân Meçhul İlâhi Evsat
Sabâ Milk-i cihan sultânı Abdülkâdir Geylâni Şevkî İlâhi Sofyan
Beyâtî Münâdiler nidâ eyler Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Hafif
Dügâh Yâ İlâhi âsitânın hastaya dâr-ı şifâ Mustafa Fenaî Dede Tevşih Evsat
Nikrîz Âşıklar sadıklar işitmiş olun Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Muhammes
Hicâz Hamd Allah'a ki eltaf-ı amîm İsmail Hakkı (Bereketzâde) İlâhi Sofyan
Arazbâr Gider şekk ü inkârı tevhîde gel tevhîde Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Düyek