Ahmet Hatipoğlu Besteleri (41 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Ağladım nisyâna döktüm aşkımın hicrânını Mehmet Nazmi Özalp Şarkı Curcuna
Mâhûr Bihamdillah ayân oldu bana Hû İsâ Mahvî Efendi İlâhi Nim Sofyan
Sûz-Nâk Bilmeden istemeden sen o güzel eski sesin Güngör Fahri Tüzün Şarkı Aksak
Segâh Bir segâh esti gece anlattı İstanbul'u Ersan Merhacı Şarkı Sofyan
Uşşak Dâvetim var zâhidâ meydân-ı aşka gelmeli Rüşdî İlâhi Aksak Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Dünyâ gözüyle görsek murada ermek nedir Câhit Sıtkı Tarancı Şarkı Sofyan
Nihâvend Etti kalb-i mürîdi nûrânî Abdülhay (18.yy) İlâhi Düyek
Hüzzâm Ey bülbül-i nâlende Sezâî Şarkı Düyek
Hüseynî Ey garip bülbül diyârın kandedir Niyâzî-i Mısrî Şarkı Aksak
Acem-Kürdî Geldi bir hâle gönül Mehmet Bahaüddin Efendi Şarkı Evfer
Hicâz Gönlüm ne dertlidir ne de bahtiyar Necip Fâzıl Kısakürek Şarkı Düyek
Evc Gönül gitmek ister gurbet illere Emrâh Şarkı Aksak
Gerdâniye Gönül kuşu uçtu uçar Mustafa Tahralı Şarkı Düyek
Hicâzkâr Güzel senden neler çektim biraz insaf edip gelsen Câhit Öney Şarkı Curcuna
Sabâ Hasretin ciğerim biryân eyledi Dedemoğlu İlâhi Sofyan
Nihâvend Mehtaplı gecenin sihrine kandım Mehmet Nazmi Özalp Şarkı Düyek
Nev-Eser Ne günlerdi o birlikte geçen demler seninle Câhit Öney Şarkı Curcuna
Şevk-Efzâ Nev-bahar olmaz açılmazsa gül-i handânımız Aydî (1812-1905) Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Rûhun mu ateş yoksa o gözler mi alevden N.Nihal Atsız Şarkı Aksak
Hicâz Söylemem derdimi hem-derdim olan âh'a bile Hızırağazâde Said Bey Şarkı Aksak
Bûselik Sustukça semâ kalbime hicrânı fısıldar Bekir Sıtkı Erdoğan Şarkı Aksak
Şehnâz Şüpeyr ü şepper mürşid ü rehber Mustafa Hâşim Baba İlâhi Düyek
Hicâzkâr Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz Câhit Öney Şarkı Sofyan
Hicâz Ben bu yolu bilmez idim Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Bestenigâr Habîb-i âşıkânın zikr ü fikr-i cümle müştâkın Selâmi Efendi (Şeyh) İlâhi Yürük Semâî
Nikrîz Hak bir gönül verdi bana ha demeden hayran olur Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Uşşak Pîr dîvânına uğradım... Seyyîd Nesîmi (Ümmî Sinan) Nefes Raks Aksağı
Nihâvend Yâ mütecelli irham zülli yâ müteâli aslih hâli Kenan Rifâi Naat Sofyan
Evc Şol dem gördüm dîdârını dîvâneyim Şems-i Hudâ (Akbıyık) İlâhi Sofyan
Uşşak Allah Allah şükren Lillâh (Esma zikri) Meçhul İlâhi Sofyan
Şehnâz Bende Mecnûn'dan füzûn âşıklık istidâdı var Fuzûlî Ağır Semai Aksak Semâî
Ferah-Fezâ Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım Kânûnî Sultan Süleyman Ağır Semai Aksak Semâî
Uşşak Allah Allah Lâ ilâhe illâllah Meçhul Zikir Düyek
Hicâz-Zirgüle Celle Rabb'i ve kader azze Rabb'i ve kaher Fahrettin Efendi (Şeyh) Dua Sofyan
Hüzzâm Sâlik meratip kat'eder tekrarı Hû yâ Hû ile Senâî İlâhi Sofyan
Acem Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Bûselik Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Ferahnâk Peşrev Peşrev
Ferahnâk Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâz Oyun Havası Oyun Havası
Hicâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi