Muallim İsmail Hakkı Bey Besteleri (581 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferah-Fezâ Darbe-i âhım aman vâh bar olur Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bestenigâr Derd-i aşka dûş olan bir lâhza handân olmasın Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Sabâ Derd-i aşka düşmesin kimse aman Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sûz-Nâk Derd-i firkat kalb-i mahzûnumu delip hem dağlıyor Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Uşşak Derd ü gamı terk edelim Meçhul Şarkı Curcuna
Rast Derman aramam derdime gözyaşımı silmem Nevres Yürük Semai Yürük Semâî
Gerdâniye-Bûselik Deşt-i gam-ı mihnette niçin yok bana hem-râh Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Hüzzâm Devâ-sâzım bugün sensiz hayâtım pek garîbâne Meçhul Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Vech-i Arazbar Dilde tâkat kalmamıştır çekmez oldum cevrini Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye-Bûselik Dil etse n'ola yâr içün ağyâre müderâ Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Isfahân Dil hane-i vîrânımı yıktın temelden Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Dil harâb-ı aşkın oldu nâil-i vuslat diler Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Şedd-i Arabân Dil hastasıyım yok mu benim derdime çâre Meçhul Şarkı Curcuna
Yegah Dil-i men der hevâ-yı rûy-i ferruh (BENDENE EYLE ..) Meçhul Kâr Devr-i Hindî
Mâhûr Dil-i nâ-şâdımı yaktın değil mi âh bana söyle Niyâzi Bey Şarkı Aksak
Rast Dil-i zârım dem-â-dem cevr-i yâr-i firkatin söyler Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Ferah-Fezâ Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend-i Kebir Durma sâkî sun pey-â-pey câm-ı meyi Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Şedd-i Arabân Durmayıp akmaktadır gözden sirişk-i hasretim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Zâvil Dûş-i derd-i aşk olan bî-çâre dil feryâd eder Meçhul Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Doğduğum günden beri Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Dün bir gecenin kudreti aşkınla güzeldi Meçhul Şarkı Aksak
Selmek Dün Fener'de gördüm ol nâzik teni Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Dün gece yârin elinden bâdeyi nûş eyledim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Dilnişîn Dün sen bakıp benden yana Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Dügâh Düştü gönlüm sen gibi bir zâlime Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer Düştükçe yolun bâd-ı sabâ kûy-i nigâre Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Şevk-Efzâ Düşündüğüm o her zaman işittiğim onun sesi Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hüseynî Aşîran Ederken ol perî-peyker tekellüm Meçhul Şarkı Curcuna
Acem-Kürdî Efendim gûş-i efgan et Enderûnî Vâsıf Şarkı Aksak
Bestenigâr Eflâka çıkarsa yeridir her gece âhım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Beyâtî-Arabân Elverir lûtf eyle artık ettiğim âh ü figan Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna Halil Edip Bey Şarkı Yürük Semâî
Ferah-Fezâ Erdi bahar ey dil-nevâz Meçhul Şarkı Raks Aksağı
Nevruz Esmerliği yıldız dolu bir yaz gecesiydi Hüseyin Avni Bey Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Etme bu rütbe nâz şîvekârım Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sabâ-Zemzeme Etmiyor bir türlü gönlüm gözlerinle itilâf Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz-Zemzeme Ettin bu benim sînemi tîr-i gama amaç Meçhul Beste Hafif
Zâvil Evlerinin önü yoldur yolaktır Meçhul Türkü Aksak
Evc Hûzî Ey beni aşkınla ser-gerdan ü hayrân eyleyen Meçhul Beste Zincir
Yegah Ey bülbül-i şeydâ gam-ı mihnet sana kaldı Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Nevruz Ey dehâsı kudret-i azmiyle kudretler yapan (Kâr-ı Cumhhuriyet) Neş'et Bey Kâr Devr-i Revân
Dilnişîn Ey ferâzende-î firûze zevak Meçhul Kâr Devr-i Revân
Zâvil Ey gonca açıl koklayalım âşıkın üzme Muâllim İsmail Hakkı Bey Şarkı Aksak
Bestenigâr Ey kârı-elem tîr-i sitem yâreler açtı Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Evc Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz-Zemzeme Ey meh gece rüyâda görüp zülfün uyandım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Ey mehlika ey gül-beden Meçhul Şarkı Semâî
Hüzzâm Ey melek aşkınla yaktın bu dil-i bî-çâreyi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî