Muallim İsmail Hakkı Bey Besteleri (581 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nişâbûrek Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem Meçhul Beste Hafif
Sûz-i Dil-Ârâ Bir kesâfet ârız oldu kevkeb-i ikbâlime Meçhul Şarkı Müsemmen
Arazbâr Bûselik Birlikte bu akşam yine mey nûş edelim gel Meçhul Şarkı Semâî
Hüseynî Birlikte geçen bir gecenin yâdını hâlâ... Meçhul Şarkı Aksak
Şehnâz Bir nev-edâ hoş dilberi Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Bir nigâh-ı iltifâtı elverirken cânıma Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Bir of âhla yaktın beni Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Şevk-i Târâb Bir vasl için ey meh beni ibrâma düşürdün Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Zâvil Bir vefâsız yâre bir bî-çâre teslim ettiler Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Zevk-u Târab Bir vefâsız yâre oldum müptelâ Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Bir yıl beni etti esîr nazlı bir endam Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Bir zarar gelmiş mi ey rûh-i revân benden sana Meçhul Şarkı Müsemmen
Sûz-i Dil Biz bu âlemde nice sîmîn-bedenler görmüşüz Meçhul Fantezi Sengin Semâî
Dilkeş-Hâverân Bu demde bülbül-i şûride efgan eylemez n'eyler Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Nihâvend Bugün dünyâyı tenvîr eyleyen mihr-i hilâfettir Meçhul Şarkı Düyek
Çargah Bu hasta dili görmeğe sa'y-i nazarın yok Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Bukleler başka safâ vermekte zülf-i zer'ine Fahriye Zîşan Hanım Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Bu ne şûhâne tebessümler ne şâhâne bakış Cüneyt Bey Şarkı Sengin Semâî
Şevk-i Dil Bûse vâd etmiş idin sen âşık-ı hayrânına Meçhul Beste Hafif
Rahatü'l Ervah Bu şeb uşşâkdan ol mâh-ı nev rûyın nihan tutmuş Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hüzzâm Bülbülleri pür şevk ediyor hüsn-i beyânın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Câmın o beyaz sunduğu zambak gibi eller Cüneyt Bey Fantezi Sengin Semâî
Canfezâ Cânâne gönül vereli canımdan usandım Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ-Zemzeme Cânâ nazarın hâl-i dil-i cilveger olsun Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Sâz-Kâr Cânânımın o vech-i dil-ârâsına baktım Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Cânâ salınıp nâz ile gülzâre mi geldin Meçhul Şarkı Sofyan
Şevk-i Târâb Câna te'sir eylemiştir yâreler Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı
Rehâvi Cân ü dilden ey melek sevdim seni Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Zemzeme Cevrin ile ettin harâb âhir beni Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Rast Cüdâ düştüm sevdiğimden n'eyleyim(Aceb nerde cânâ..) Niyâzi Bey Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Çağlayan cûy-i sirişkle çeşm-i pür-hûnum mudur Meçhul Beste Devr-i Revân
Hicâz Çaldırıp çalgıyı rakkaseleri oynatalım İsmail Safâ Bey Şarkı Aksak
Hüseynî Zemzeme Çalış ey Türk yavrusu tenbellikle yaşama Meçhul Marş Semâî
Tebriz Çamlıkların altında o hicranlı sesiyle Cüneyt Bey Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Çayırlara zulmet düşmüştü bir akşam Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Çekildim sâkıyâ ben âlem-i aşk u muhabbetten Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Hüzzâm Çektiğim âlâm-ı dehri gör de gel rahm et bana Şeref Hanım (Kemânî) Şarkı Devr-i Hindî
Neva Çektiğim bu ıztırâb-ı aşk nedir bilmem neden Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Çeşmânını aç reng-i semâvîsi görünsün Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Tebriz Çeşmine müjgânına dil müptelâdır sevdiğim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hisâr Çırpıcı Kağıthâne bu mevsimde ne âlâ Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Çoban kaval çaldı sordu bülbüle Ziyâ Gökalp Şarkı Sofyan
Hicâz Çoktan beridir çâre ne mahrûm-i visâlim Meçhul Şarkı Aksak
Gerdâniye Kürdî Çün tâze ruhun şekli çemende güle düştü Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâzkâr Dağ başında ağlarım su başında çağlarım Meçhul Köçekçe Devr-i Turan
Rast Dağda güderiz koyun biz çobanız (ÇOBAN ŞARKISI) Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sabâ Dağıtma ey sabâ geysû-yi yâri Meçhul Kâr-ı Natık Çifte Düyek
Hüzzâm Dağlar yârimi gördün mü Öksüz Âşık (Dede) Şarkı Aksak
Segâh Dâima etmektesin uşşâk-ı zârına itâb Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Dâim etsin Hazret-i Sultan Hamid Hanı Hüdâ Meçhul Dua Semâî