Muallim İsmail Hakkı Bey Besteleri (581 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast-ı Cedîd Ateş mi döktüler dertli sînene (EDİRNE MARŞI) Meçhul Marş Sofyan
Karcığar Aydın Türk'ün anayurdu Sâmih Rif'at Bey Şarkı Aksak
Hicâzkâr Ay mı doğmuş gün mü doğmuş âlem rûşen Meçhul Köçekçe Devr-i Hindî
Sûz-Nâk Bağ-ı dehrin kalmamıştır neşvesi sünbül hazîn Şâdiye Hanım (Kemânî) Şarkı Aksak
Nevâ-Kürdî Bağlandı tel-i zülfüne dil pekçe çözülmez Meçhul Şarkı Ağır Aksak Semâî
Hicâz-Uzzâl Bağlar bahçeler güller ile lâle sünbüller Meçhul Şarkı Aksak
Muhayyer Bahar erse yine sahra serâpâ lâlezâr olsa Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Karcığar Bahar ile neşâtımız Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Sûz-Nâk Bak hâlime cânâ ne kadar etti tebeddül Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Baktım lebine gülşen-i sevdâ benim oldu Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Sûz-Nâk Baktım o güzel bisterine şöyle uzanmış Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Bana bâd-ı sabâ ol serv-i gül-ruh'dan haber vermez Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Ferahnâk Başının altında olsa kollarım bâlîn-i ser Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Sultânî-Yegâh Batıyor şimdi güneş kalbimi mahzun ediyor Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Acem-Kürdî Bekledim teşrîfini bir çok zaman Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr Bekliyorum salınarak çık raksa heman Meçhul Köçekçe Aksak
Sipihr Ben âşık-ı mahzûn u perîşânı unutma Meçhul Beste Hafif
Acem Aşîrân Ben bir âşıkım sana gönül verdim Muâllim İsmail Hakkı Bey Fantezi Aksak
Hüseynî Ben bir Türk'üm nice yıl dedelerim cihâna...(TÜRK SÖZÜ) Meçhul Fantezi Sofyan
Bûselik Bendene her bâr efendim yâr olur sandım seni Meçhul Kâr Devr-i Hindî
Evc Hûzî Bend etti dili zülfüne sevdâ-yı muhabbet Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Benim ey mihr-i enver her ne vârım varsa sendendir Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Isfahân Benim gönlüm gözüm nûru cemâl-i yâre âşıktır Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Mâhûr Benim nazlı bülbülüm Meçhul Şarkı Semâî
Rast Ben isterim ki müslüman kadınları...(KADINLIK MEFKÛRESİ) Arif Efendi (Muâllim) Fantezi Sofyan
Beyâtî Beni vurdu güzeller Meçhul Şarkı Oynak
Nikrîz Ben kime varıp arz edeyim hâlimi ey dost Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sûz-Nâk Ben mi yandım bu cihan mi yanıyor bilmem aman Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ Bûselik Ben sanırdım âlem içre hiç bana yâr kalmadı Niyâzî-i Mısrî Beste Devr-i Kebîr
Nihâvend-i Kebir Beri gel ey nesîm-seher ne haber var efendimden Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Sûz-Nâk Beylerbeyi'nin (Kadıköy'ünün) âb ü hevâsı ne güzeldir Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Bezm-i evsâfında cânâ lâl olur elbet zebân Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Bî-çâre gönül subha-dek efgan edecektir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Bilmem niçinperîkoymuş koyan onun adını(ADA GÜZELİ) Şemsettin Ziyâ Bey Şarkı Devr-i Hindî
Nihâvend Bilmem yine ağlar gibiyim şimdi gülerken Meçhul Şarkı Semâî
Ferah-Fezâ Bilmiyordum bî-mürüvvet olduğun ey bî-vefâ Şeref Hanım (Kanûnî) Şarkı Sofyan
Nihâvend Bin recâ vü bin niyazla kokladım güllerini Meçhul Şarkı Semâî
Nikrîz Bir ahdı kavî yâr ile peymânım olursa Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Bir âhu-nigâha oldu esir kalb-i hazînim Mâcide Hanım (Kemânî) Şarkı Nim Sofyan
Yegah Bir bakışla aklım aldı el-aman Meçhul Şarkı Müsemmen
Irak Bir bakışta pek beğendim ben senin dîdârını Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Ferah-Fezâ Bir beyaz zanbak hayâl ettim ben seni Meçhul Şarkı Sofyan
Rast Bir dans güzeli aldattı beni Muâllim İsmail Hakkı Bey Şarkı Sofyan
Şehnâz Bir dest-i füsun lâne-i âmâlini kursun Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Mâhûr Bir gece hem-meclis olsak biz bize Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bir gonce-dehen yâr ile ülfet yenilendi Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Bir gonce-dehen üzdü beni hayli zamandır Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bir gonce idin rûhuma te'sir ediyorken Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Bir gül-i rânânın oldum can ile efkendesi Meçhul Beste Fahte
Şedd-i Arabân Bir günüm âsûde geçmez âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şarkı Devr-i Hindî