Muallim İsmail Hakkı Bey Besteleri (581 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nihâvend Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im Meçhul Beste Fahte
Ferah-Fezâ Açtı güller andelîb eyler figan Meçhul Şarkı Devr-i Revân
Tâhir-Bûselik Aç yüzün göster cemâlin ey perî Meçhul Şarkı Müsemmen
Tâhir-Bûselik Afet misin ey hüsn-i mücessem bu ne hâlet Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Afitâb-ı şûledâr aşkımı tanzir eder Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Agûş-i nezîhinde bulunmak emelim gel Meçhul Şarkı Aksak
Hüzzâm Ağlamakla âh ile geçti hayâtım ser-te-ser Şeref Hanım (Kemânî) Şarkı Devr-i Hindî
Ferahnâk Ağlıyor gönlüm senin'çün rûz u şeb eyvâh ile Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Muhayyer Kürdî Ağlıyorum gamlı görüp böyle seni işte ben Meçhul Şarkı Curcuna
Hisâr-Bûselik Ağyârdan Hisâr-Bûseliğe mâni olurlar Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Kürdîlî Hicazkâr Ağyâr ile bu günlerde Hakkı Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Ah bu güzel gence eden işkence Meçhul Şarkı Sofyan
Şedd-i Arabân Ah efendim yok çekilmez bu hayat Meçhul Şarkı Sofyan
Şedd-i Arabân Ah felek aldın benim bir tânemi Şeref Hanım (Kemânî) Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Ah ne lâtif râyihânız var mest etti beni Meçhul Şarkı Sofyan
Hisâr-Bûselik Akıbet lûtfunla ihyâ eyledin âh sen beni Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Kürdîlî Hicazkâr A kız nedir gizli gizli yediğin Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Akl ü fikrim târumâr eden âh giysûler midir Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Rast Akşamki baloda güzelim beni görünce Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm Alamam doğrusu dest-i emele Hakkı Sühâ Gezgin Şarkı Aksak
Hüseynî Alâm ile bâzîçe-i hükm-i kaderim ben Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Zevk-u Târab Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Aldı gönlüm bir şûh-i ter Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Alem ağlarken bugün benim dil-i nâ-şâdıma Meçhul Şarkı Semâî
Nihâvend Alemde eğer olmasa hercâî o mehveş Meçhul Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Alemi meftûn etmişsin kendine Meçhul Şarkı Curcuna
Sâz-Kâr Almış ele câm-ı mülü Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Al udu ele şevk ile âhenge devam et Vâhide Hanım Şarkı Aksak-Curcuna
Kürdîlî Hicazkâr Al yanak üstünde gördüğüm dilber Meçhul Şarkı Curcuna
Gülizâr Aman çoban benim dilber kuzumu Meçhul Şarkı Aksak
Dilkeş-Hâverân Andelîb-âsâ bürünmüş cay-ı mâtem nâleye Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Acem-Bûselik Anladım âlemde yok hiç derd-i aşkın çâresi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâzkâr An siyeh çerdehi şîrîn-i âlem bâ(KAR-I BÜRA) Meçhul Kâr Hafif
Hisâr-Bûselik Arâm edemem yâre nigâh eylemedikçe Abdülazîz Efendi (Hekimbaşı) Yürük Semai Yürük Semâî
Şevkâver Arz etsem eğer hâlimi cânâne kanar mı Meçhul Şarkı Aksak
Segâh Arabân Arz eylemedim bunca zamandır sana hâlim Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Arz-ı dîdâr eyle gel ey meh-cemâl Meçhul Şarkı Müsemmen
Evc-Bûselik Asla gece mir'ata o meh-pâre yapışmaz Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Arazbâr Bûselik Âşık-ı bîçârenim geldim senin dîvânına Meçhul Şarkı Aksak
Nikrîz Âşıkların her bir demi bir rûz-i mihendir Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast-ı Cedîd Âşıklığıma gözlerimin yaşı nişandır Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Acem Aşîrân Âşık oldum tâli'im efkendedir Meçhul Şarkı Sofyan
Rehâvi Aşk ateşine yanma gönül nâfile Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Şedd-i Arabân Aşkımın mehdi o hoş sâhil-i deryâda melek Meçhul Şarkı Curcuna
Tebriz Aşkımla benim bir sızı kaldıysa yürekte Sâdullah Bey Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Aşk nedir sevdâ nedir sevmek nedir Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Ateş-i aşkınla câna dil kebâb olmaktadır Rızâ Savaşkan Şarkı Ağır Aksak
Şedd-i Arabân Ateş-i hicrân ile yanmakta âh cânım benim Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hisâr-Bûselik Ateş-i hicrinle yakma sîne volkan olmasın Meçhul Şarkı Müsemmen
Ferah-Fezâ Ateşli râşeler veriyor iştiyâkınız (İŞTİYAK) Hidâyet Şarkı Yürük Semâî