Medenî Aziz Efendi Besteleri (38 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Bahçede gördüm üç güzel Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Ben ne ettim sana bilmem âh felek Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Bir nev-civân oldu peydâ Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Aşîran Civansın sevdiğim hem dil-rübâsın Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Çıkıp arz-ı cemâl eyle bahâre Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüseynî Değmesin bu yâreme ağyar eli Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Şevk-Efzâ Dem-â-dem dîde giryân oldu sensiz Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Dilberân içre menendim yok ben ancak bahtiyar Meçhul Şarkı Düyek
Beyâtî Dün gece vaslınla kıldın neş'e-mend ey meh beni Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Ederken ol perî-peyker tekellüm Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâz El-aman ey nûr-i dîdem el-aman Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr Endâmı güzeldir gayet Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hicâz Ey çerh-i sitemger dil-i nâlâna dokunma Âşık Ömer Şarkı Türk Aksağı
Hicâzkâr Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Şevk-Efzâ Fedâ olsun sana bu ten Meçhul Şarkı Düyek
Müsteâr Gonca iken soldu gönül hey Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Zâvil Görmüş değil mislin felek Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Gözüm nûru canım benim Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Hırâm-ı yâr çemende tarâb-dih-i candır Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Kaderin ahkâmı kolumu büktü Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâz Kendine niçin emsâl ararsın Yusuf İzzettin Paşa Şarkı Türk Aksağı
Hüzzâm Kerem eyle mestâne kıl bir nigâh Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Nişâbûrek Kırdı geçirdi beni sadme-i dehr-i deni Meçhul Şarkı Sofyan
Şevk-Efzâ Kirpiğinin uçları deldi dil-i bî-çâremi Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Künc-i gamda bî-mecâlim ey perî şâd et beni Meçhul Beste Evsat
Mâhûr Ol kadar yalvarırım yâr rahmetmez Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bûselik Ol meh beni hiç sormuyor Meçhul Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Pâdişahım olsun efzûn ömr ü şân ü şevketin Meçhul Şarkı Ağır Düyek
Hicâz Sana ey yâr-i hal-âgâh Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Sen verd-i bahar-ı hüsn ü ânsın Meçhul Şarkı Düyek
Rast Sevdi gönül bir dilberi Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Sevdiğim ince beldir Meçhul Şarkı Nim Sofyan
Şevk-Efzâ Sûziş-i aşkın ile ey meh heman... Meçhul Şarkı Aksak
Evc-Ârâ Tâli'im bir dem bana yâr olmadı Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Ümîdim kalmadı ol nev-civandan Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hicâzkâr Vaz geçip nâz ü edâdan dâima Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Mâhûr Bûselik Yakan her dem derûnum âh nâr-ı iştiyâkındır Meçhul Şarkı Evfer
Hicâz Yâr açtı tâze yâre sîne-i sad-pâreme Meçhul Şarkı Ağır Düyek